Transaktionsmarknaden i Södertälje har varit relativt stillastående men spås, åtminstone för kontor, bli mer aktiv. Samtidigt kräver ökad inflyttning större satsningar på infrastruktur och bostäder.
Publicerat 6 april, 2015

Ökat intresse för investeringar

Transaktionsmarknaden i Södertälje har varit relativt stillastående men spås, åtminstone för kontor, bli mer aktiv. Samtidigt kräver ökad inflyttning större satsningar på infrastruktur och bostäder.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Kommunen är Stockholms läns tredje största arbetsmarknad och har drygt 44 000 arbetstillfällen. Två världsledande aktörer på Södertäljes arbetsmarknad är Scania och AstraZeneca, som med sin närvaro driver näringslivet framåt.

Kontor
Södertälje kommun jobbar hårt med att stimulera tillväxten på orten. Kommunen har tillsammans med aktörer på marknaden startat processarbetet med ”Södertälje city – i samverkan”. Planen har ambitionen att tillföra orten 15 000 kvadratmeter ny lokalyta fram till 2029. Kontorsmarknaden i Södertälje kommun har under de senaste åren präglats av relativt konstanta vakansnivåer, som för fastigheter i a-läge l?igger på mellan fem till åtta procent.

Det ökade intresset för fastighetsinvesteringar generellt har även avspeglat sig i Södertälje. Även om kontorsmarknaden har varit relativt illikvid kan vi se att avkastningskraven pressats ned något. Idag bedömer vi ett intervall i A-läge till cirka 6,5–7 procent. Detta är på lägsta-nivån (6,5 procent) cirka 25 punkter lägre än föregående år.

Handel
Detaljhandeln i Sverige omsatte under 2013 cirka 596 miljarder kronor, där dagligvaror stod för dryga hälften av detta, resterande stod sällanköpen för. Handeln har de senaste åren lidit av en svag utveckling. Under 2014 kunde vi se ett trendbrott på denna svaga utveckling i detaljhandeln. Prognosen för detalj-handeln inom sällanköpsvaror höjdes från 3,0 procent till 4,0 procent i december 2014. Prognosen för dagligvaruhandeln om 2,5 procent ser ut att hålla.

Den dryga 50 000 kvadratmeter stora handelsplatsen Vasa i Södertälje vid E20 ska byggas ut. I dagsläget finns cirka 23 000 kvadratmeter handelsyta på fastigheten. Utbyggnationen är en effekt av det ökade intresset för handelsplatserna i Södertälje. Det nya området inräknat kommer därmed innebära nära en fördubbling av Vasa handelsplats. Totalt omfattas det nya området av tre detaljplaner varav två har vunnit laga kraft. Förhoppningen är att den utökade handelsplatsen ska stå klar om cirka två år.

Bostäder
Några av de största ägarna av bostadsfastigheter är Södertälje kommunen, Hyresbostäder i Sverige, L E Lundbergföretagen och Akelius.

2014 har varit ett aktivt år på bostadsmarknaden i Södertälje. Peab utvecklar just nu ett nytt bostadsområde vid Bergviks strand. I detta område ligger bland annat en gammal Q-märkt fabrikslokal känd som Tobaksmonopolet. I dagsläget är 88 nya bostadsrätter färdigställda och totalt kommer området att omfatta cirka 250 nya bostäder. Området kommer bland annat att ha utsikt över Södertälje kanal. Området är det största projekt Peab genomfört i Södertälje.

Investeringsmarknad
Transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter i Södertälje uppvisade under 2014 modesta rörelser. Drygt tio procent av genomförda förvärv under 2014 var portföljaffärer där Södertälje var en av flera ingående orter. Under 2014 utökade Rikshem sitt innehav i Södertälje genom ett förvärv av Telge Företagsinvest. Köpet omfattar tio fastigheter om cirka 33 800 kvadratmeter. Fastig-heterna är lokaliserade till områdena Södertälje centrum, Södertälje hamn, Karlhov och Saltskog. NAI Svefa bedömer direktavkastningen till cirka 5 procent, varav bostadsdelen bedöms ligga inom intervallet 4,25–4,75 procent.

Slutsats
Södertälje har under 2000-talet haft en god befolkningstillväxt. Denna ökning kan till stor del tillskrivas inflyttningen som sker från krisdrabbade områden som Mellanöstern. Regeringen och Migrationsverket spår också att invandringen till Sverige kommer att öka under 2015. Detta kommer att ställa höga krav på en väl koordinerad organisation inom Södertälje kommun, som står för Sveriges största flyktingmottagande. Södertälje kommuns ekonomi, inklusive deras bolag, har tillgångar vars värde överstiger skulderna men under de senaste åren har en viss upplåning behövts, för att klara expansionen i kommunen.

Tillgångarna har dock ett underhållsbehov, då främst inom bostadsbeståndet. Detta tillsammans med övriga infrastruktursatsningar, med mera, som krävs för att möta behovet hos en växande befolkning ställer stora krav på en välskött ekonomi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]