Publicerat 2 oktober, 2020

Offentliga Hus avser genomföra en nyintroduktion på First North Premier

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden avser att genomföra en nyemission och notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Offentliga Hus har under de senaste åren etablerat sig som en ledande aktör inom samhällsfastigheter. Kompetensen inom bolaget är hög och man har överträffat förväntningarna på såväl tillväxt som kvalitet. Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt anser styrelsen att en kommande noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i Offentliga Hus fortsatta utveckling, säger styrelseordförande Björn Rosengren.

- Som vd för Offentliga Hus är jag oerhört stolt över vår starka tillväxtresa. Hela 2020 har präglats av hög aktivitet och vi har förbättrat vårt resultat på alla plan. Kommande notering och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden. Efter noteringen på First North Premier är vår intention att påbörja arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista, säger vd Fredrik Bodin.

Offentliga Hus har sedan starten 2011 varit ett transaktionsdrivet bolag med fokus på långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget fokuserar huvudsakligen på tre fastighetssegment; utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning. Fastighetsbeståndet består av större och medelstora fastigheter på tillväxtorter, i regionstäder och större tätorter över hela Sverige. Fastighetsbeståndets marknadsvärde var per den 31 augusti 8,6 miljarder kronor. Samhällsfastighetsbeståndet svarade vid samma tidpunkt för 83 procent av det totala fastighetsbeståndets marknadsvärde.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade aktier i bolaget uppgående till ett belopp om 750 miljoner kronor samt befintliga aktier i bolaget som erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om 750 miljoner kronor. Av försäljningslikviden från de aktier som ägarna avser sälja i samband med Erbjudandet kommer 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av den revers till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som Bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet avser ägarna åta sig att sälja befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Bolaget hade för de åtta första månader 2020 hyresintäkter på 308,7 miljoner kronor med ett driftsnetto på 200,9 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 61,6 miljoner kronor.

De finansiella målen är följande:
* Tillväxt: EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20 procent årligen.
* Avkastning: Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 12 procent (exklusive hybridkapital och eventuella D-aktier).
* Belåning: Koncernmässig belåningsgrad (räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar) ska ej överstiga 60 procent. Kortsiktigt är målet att belåningsgraden är lika med eller lägre än 60 procent. På medellång sikt ska belåningsgraden understiga 60 procent eller den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.
* Soliditet: Soliditeten ska överstiga 35 procent över tid.
* Räntetäckningsgrad: Ränteteckningsgraden ska överstiga 2,2 gånger och på medellång sikt vara på den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.

Utdelningspolicyn innebär att bolaget vinster ska primärt användas till att tillvarata affärsmöjligheter samt uppfylla de finansiella och operationella målen, därefter ska upp till halva förvaltningsresultatet efter schablonskatt delas ut till aktieägarna.

Övriga operationella mål är att uppnå kreditbetyget Investment Grade inom en treårsperiod.
Ökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljömässigt certifierade fastigheter och genom investeringar för energibesparing i befintliga fastigheter.

Rådgivare till bolaget är Nordea Bank och Swedbank som är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i erbjudandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]