Nu lämnar plangenomförandeutredningen över ett betänkande till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Utredningen föreslår förenklingar i plan- och byggnadslagstiftningen för att effektivisera kommunernas detaljplanshandläggning. Bland annat föreslås att kommunerna ska få ta ut avgift för att finansiera sina gatubyggnadskostnader samt att exploateringsavtak ska lagregleras.
Publicerat 10 januari, 2013

Nytt förslag för effektivare processer och ökat byggande

Nu lämnar plangenomförandeutredningen över ett betänkande till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Utredningen föreslår förenklingar i plan- och byggnadslagstiftningen för att effektivisera kommunernas detaljplanshandläggning. Bland annat föreslås att kommunerna ska få ta ut avgift för att finansiera sina gatubyggnadskostnader samt att exploateringsavtak ska lagregleras.

Länge har kommuners arbete med detaljplaner kritiserats. Långa väntetider och krångliga regler har lett till att regeringen tillsatte en utredning för att effektivisera genomförandet och minska krånglet för alla inblandade parter. Nu lämnar utredningen över förslaget till Stefan Attefall.

[ Annons ]

För att öka förutsägbarheten för fastighetsägare och andra berörda parter föreslår utredningen att en kommun ska få finansiera kostnader för anläggning och förbättring av gator och andra allmänna platser genom en avgift som baseras på en taxa. Avgiften ska vara en engångsavgift. Målet är att tydliggöra gränsdragningarna mellan vad som ska betalas av det privata och det offentliga.

I förslaget som nu överlämnats förespråkas även att PBL-ärenden ska kunna överklagas direkt till mark- och miljödomstolen.

Utredningen vill också att exploateringsavtal som tecknas mellan en kommun och en byggherre om utförandet av en detaljplan ska vara lagreglerade något som Sveriges Byggindustrier ser positivt på.
– Dagens regler för exploateringsavtal tolkas olika runt om i landet. Utredningens förslag underlättar utformningen av dessa avtal och skapar dessutom större öppenhet, vilket kommer att gynna en sund konkurrens, säger Björn Wellhagen, ansvarig husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier.

Men på Sveriges kommuner och landsting är man inte nöjd med utredningen.

– Vi är kritiska till utredningens förslag om att samordna samrådet om detaljplan och det civilrättsliga exploateringsavtalet. Om detaljplaneprocessen ska tyngas med ännu ett formellt krav blir processen ännu mer utdragen istället för att förenklas, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]