Publicerat 21 februari, 2024

Nyfosa minskar förvaltningsresultatet, slopar utdelningen (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna steg till 813 miljoner kronor (732), en ökning med 11,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 632 miljoner kronor (576), en ökning med 9,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 293 miljoner kronor (384), en minskning med 23,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -598 miljoner kronor (-1 491). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -274 miljoner kronor (6).

Resultatet före skatt var -750 miljoner kronor (-1 110).

Resultatet efter skatt blev -688 miljoner kronor (-882).

Resultat per aktie uppgick till -3,69 kronor (-4,68).

Styrelsen föreslår att utdelningen slopas, jämfört med 4,00 kronor per aktie i fjol.

Det långsiktiga substansvärdet låg på 94,72 kronor per aktie (100,78) per 31 december 2023.

Nettouthyrningen uppgick till 10 miljoner kronor (–4) i fjärde kvartalet.

För att skapa ökad transparens och tydlighet om bolagets förutsättningar framåt har styrelsen beslutat att lämna en prognos för förvaltningsresultatet med kvartalsvis uppföljning. För 2024 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd, offentliggjorda förvärv och försäljningar samt valutakurser på balansdagen uppgå till 1 200 miljoner kronor
efter ränta på hybridobligationer.

- Vi summerar ett avvaktande år på fastighetsmarknaden som präglats av de snabba räntehöjningarna. Nyfosas hyresintäkter och driftnetto stärktes medan ränteutvecklingen påverkade resultatet negativt. Under fjärde kvartalet genomförde vi ett antal transaktioner, refinansierade bankskuld samt återköpte obligationer, allt i syfte att stärka vår finansiella stabilitet och därmed kunna öka kassaflödet per aktie. Med anledning av de kraftiga räntehöjningarna under året samt för att säkerhetsställa Nyfosas finansiella styrka och öka handlingsfriheten i bolaget under 2024, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023, kommenterar vd Stina Lindh Hök i bokslutet.

Nyfosa, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Hyresintäkter81373211,1%
Driftnetto6325769,7%
Förvaltningsresultat293384-23,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-598-1 491
Värdeförändringar derivat, totalt-2746
Resultat före skatt-750-1 110
Nettoresultat-688-882
Resultat per aktie, kronor-3,69-4,68
Substansvärde per aktie, kronor94,72100,78-6,0%
Årsutdelning per aktie, kronor04,00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]