Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 3 januari, 2017

Nya regler i diskrimineringslagen

Från den 1 januari gäller nya regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder som förebygger och främjar likabehandling och lönekartläggning. 

Arbetet ska förebygga all form av diskriminering och omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska.

[ Annons ]

De nya reglerna innebär ett ökat krav på arbetsgivaren om att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetet går ut på att undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten och analysera orsakerna till upptäckta hinder och risker. Därefter måste arbetsgivaren vidta förebyggande och främjande åtgärder (skäliga krav) samt följa upp/utvärdera åtgärderna.

victoria_fastigo-tryck
Victoria Lindström Förhandlare och rådgivare 08–676 69 07 victoria.lindstrom@fastigo.se

Lagen säger inget om hur åtgärderna ska utformas. Det beslutar arbetsgivaren om tillsammans med arbetstagarna. Åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. När uppföljning och utvärdering är gjord kan erfarenheten från arbetet användas nästa gång. Arbetet med aktiva åtgärder ska pågå hela tiden.

Arbetet ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser/praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering/befordran, utbildning/kompetensutveckling samt möjligheten att förena arbete och föräldraskap hos arbetsgivaren. De nya reglerna kräver även att arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

En del av arbetet med aktiva åtgärder är att genomföra lönekartläggningar som nu ska ske år­ligen. Kravet gäller alla arbetsgivare. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska ha en årlig dokumentation över lönekartläggningen samt planerade åtgärder. För arbetsgivare med minst 25 anställda ska det istället finnas en årlig samlad dokumentation av alla delar av arbetet med aktiva åtgärder kring likabehandling och lönekartläggning ska vara en del av denna.

Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation är det självklara valet för arbetsgivare i fastighetsbranschen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i ledarskapet. Du hittar oss också på: Twitter: Fastigo_org | Facebook: Fastigo |  LinkedIn: Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]