[ Annons ]

Publicerat 8 mars, 2022

Ny tjänst ska förutse klimathot mot fastigheter

Klimatförändringarna kan kosta fastighetsägare stora summor i form av exempelvis översvämningar. Därför har Fastighetsägarna GFR och WSP tillsammans utvecklat en tjänst som hjälpa fastighetsägare att jobba proaktivt.

Fler skyfall, stigande havsnivåer och är några av de risker som fastigheter står inför när klimatet förändras. Den klimatscreening som Fastighetsägarna GFR nu lanserar tillsammans med WSP ska hjälpa svenska fastighetsägare att arbeta med frågan proaktivt i stället för reaktivt.

– Klimatsituationen i världen går åt fel håll och vi har sett att det finns ett behov av en sådan här tjänst. Hur fastigheter påverkas av klimatet är något som fastighetsägare bör ha koll på, säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR.

[ Annons ]

De första fröna till projektet såddes redan för två år sedan, när fastighetsägarna GFR ställde frågan till WSP om det var möjligt att ta fram ett automatiserat verktyg för att analysera klimatrisker för fastigheter. 

– En tidigare kollega och jag började då spåna på hur man skulle kunna skapa ett sådant här verktyg och vilka underlag man i så fall skulle kunna utgå ifrån. Till slut landade det i att vi ingick ett samarbetsavtal med Fastighetsägarna GFR, säger Helge Hedenäs, gruppchef Geospatial solutions på WSP Sverige.

Tjänsten, som heter Skyfall – klimatkoll för fastighetsägare, är baserad på så kallade geografiska informationssystem (GIS) och kan exempelvis handla om att identifiera områden med risk för översvämningar. WSP analyserar alla byggnader på den aktuella fastigheten i sitt verktyg och jämför därefter insamlade data med geografisk information om klimatrelaterade risker i det aktuella området. Därmed kan fastighetsägaren få vetskap om marken på en fastighet riskerar att översvämmas vid ett skyfall och därmed orsaka översvämning i en intilliggande byggnad.

– Den här klimatscreeningen är det inledande och övergripande steget. Om man får träff att det kan finnas klimatrelaterade risker kan vi göra en fördjupad analys, som även tar hänsyn till byggnadens konstruktion, säger Helge Hedenäs. 

Om man som fastighetsägare går vidare med steg två och gör en djupare analys av fastigheten kan det exempelvis innebära att WSP besöker platsen för bland annat kompletterande tekniska utredningar. Det kan även innebära genomförande av exempelvis en mer detaljerad skyfallsmodulering. 

– Det gör att fastighetsägaren får en skräddarsydd utvecklings- och underhållsplan som är tydligt kopplad till de risker som finns, säger Rikard Ljunggren. 

Både han och Helge Hedenäs betonar vikten av att som fastighetsägare vara proaktiv i stället för reaktiv när det kommer till den här typen av frågor. Att vänta tills olyckan är ett faktum kan nämligen bli enormt kostsamt för fastighetsägaren. 

– De är så klart fastighetsägarens ansvar att se om sitt hus, men det är samtidigt en gemensam angelägenhet att jobba förebyggande. Dels för andra fastighetsägare i närheten, dels för kommunerna och försäkringsbolagen. Om byggnaden ligger i ett tidigare översvämningsdrabbat läge så kanske försäkringsbolaget inte betraktar en översvämning som en oförutsedd händelse. Och då kan det bli väldigt dyrt för fastighetsägaren, säger Rikard Ljunggren. 

Läs mer om tjänsten här

Några av de klimatrelaterade risker som tjänsten kan utvärdera:

Extrema havsnivåer
Översvämning från sjöar och vattendrag
Skyfall
Ras och skred
Värmebölja och extrema temperaturer
Tunga snölaster

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]