Själva kravnivån i de så kallade BBR-reglerna behålls i huvudsak oförändrade just nu, men kommer att skärpas från och med 2021.
Publicerat 29 juni, 2017

Nu införs näranoll-reglerna

Efter kritik från branschen ändras en viktig parameter i näranollenergi-reglerna för byggnader. De nya reglerna träder i kraft nu vid halvårsskiftet.

Vid halvårsskiftet ändras reglerna i BBR (Boverkets byggregler) samt föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

[ Annons ]

Ändringarna utgörs i huvudsak av att byggnadens energiprestanda ska fastställas på ett nytt sätt. Själva kravnivån i reglerna behålls i huvudsak oförändrade just nu, men kommer att skärpas från och med 2021.

Den första av tre förändringar i BBR är att den så kallade systemgränsen. Den ändras till primärenergi och energiprestandan ska anges i primärenergital (EPpet). Avsikten är att byggnadens energiprestanda mer ska avspegla resursanvändningen i energisystemet än hittills då de regler som nu ersätts satt gränsen vid huset.

Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.

Den andra förändringen i BBR är att elvärmda byggnader tas bort som en enskild kategori i byggreglerna mot att el ges en högre primärenergifaktor. Detta får i princip samma innebörd som den tidigare uppdelningen mellan elvärmda och ej elvärmda byggnader.

Slutligen ersätts de tidigare klimatzonerna av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

– Den största utmaningen tror jag blir att på ett enkelt och lättförståeligt sätt kunna kommunicera en byggnads energiprestanda till boende, brukare, investerare, köpare med flera. Från att tidigare kommunicerat hur bra byggnaden är ur energisynpunkt ska det framöver kommuniceras hur bra en byggnad ”avspeglar resursanvändningen i energisystemet”. Här måste det utvecklas ett sätt att göra detta begripligt för alla, kommenterar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige.

Under våren uppmärksammade tunga branschorganisationer, däribland Fastighetsägarna, Boverket på ett problem med att BEN anger att brukarindata vid beräkning av byggnadens energianvändning för flerbostadshus ska sättas till 22 grader.

– Vi kunde visa att Boverkets ursprungliga val av 22 grader riskerade att leda till ökade byggkostnader, höjda innetemperaturer och minskad energieffektivisering. Boverket ska därför ha en eloge för att man lyssnat till branschen och valt att ansluta sig till sedan länge rådande branschpraxis och beräkningsvärdet 21 grader, avslutar Rikard Silverfur.

Mer information om de nya reglerna finns på Boverkets webbplats.

Tidigare i Fastighetstidningen:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/ett-steg-narmare-nara-nollenergibyggnader/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/spelet-om-energin/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]