[ Annons ]

Publicerat 23 september, 2013

Nu har vi tillsatt en bokriskommitté för tydliga reformförslag

Man behöver inte vara i branschen för att se hur problemen på bostadsmarknaden vuxit till ett brett samhällsproblem. Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet hindrar unga från att finna en bostad. Nybyggandet är för litet och i våra storstadsregioner finns inte plats för dem som söker sig dit för arbete och studier. […]

Man behöver inte vara i branschen för att se hur problemen på bostadsmarknaden vuxit till ett brett samhällsproblem. Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet hindrar unga från att finna en bostad. Nybyggandet är för litet och i våra storstadsregioner finns inte plats för dem som söker sig dit för arbete och studier. En i det närmaste avstannad rörlighet på hyresmarknaden kompletterar bilden av en dysfunktionell bostadsmarknad som hinder för fortsatt ekonomisk tillväxt.

[ Annons ]

Det är mot denna bakgrund som Fastighetsägarna tillsammans med handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö tagit initiativ till att bilda den fristående Bokriskommittén under ledning av Klas Eklund, till vardags seniorekonom på SEB.

Vi har valt att ge Bokriskommittén ett fritt uppdrag för att de, utifrån den unika erfarenhet och kompetens de besitter tillsammans, ska kunna titta på förutsättningarna för en bättre fungerande bostadsmarknad i stort. Det ger dem möjlighet att presentera reformförslag inom olika områden som också indirekt kan komma att påverka bostadsförsörjning och bostadsmarknadens funktionssätt, inte minst i våra tillväxtregioner.

Men med återkommande internationella påpekanden om problem med det svenska hyressättningssystemet, problem som länge varit väl kända för oss i Sverige men politiskt känsliga att beröra, vore det i mina ögon oseriöst att förbigå de utmaningar som är specifika för hyresbostadsmarknaden. I Bokriskommitténs uppdrag ingår därför att föreslå hur hyressättningssystemet i Sverige kan reformeras. Att de i sin slutrapport i juni 2014 bara skulle sälla sig till dem som redan konstaterat ­behovet av en reformerad hyressättning vore helt enkelt inte tillräckligt.

Förslag som innebär förändringar i hyresregleringen är förstås känsliga. Vi har därför bett kommittén att särskilt beakta och redovisa de sociala, fördelningsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av sina förslag. Erfarenheter från liknande reformer i andra länder ska också belysas, för att dra lärdom av deras erfarenheter.

Vi har bett kommittén att särskilt beakta och redovisa de sociala, fördelningsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av sina förslag.”

Bokriskommittén är inte det enda initiativet som tagits utanför politiken för att finna lösningar på bostadsproblematiken. Jag var själv på plats då PR-byrån JKL tidigare i år presenterade Nybyggarkommissionen, under ledning av förre statsministern Göran Persson. Med ett tydligare fokus på ökat bostadsbyggande generellt skiljer sig deras uppdrag delvis från Bokriskommitténs. Jag skulle dock bli förvånad om inte också de landar i förslag som berör prisbildningen på hyresmarknaden.
Det är en grannlaga uppgift att åstadkomma genomgripande politiska förändringar. I det här fallet ligger svårigheten inte främst i att påvisa strukturproblem och brister. Verkligheten är den bäste ambassadören för reformer och det finns en uttryckt efterfrågan på åtgärder som är möjliga att genomföra.

Med konkreta förslag, som beaktar såväl sociala och fördelningspolitiska effekter som den oro som finns för förändringar, underlättas emellertid arbetet för regering och riksdag. Diskussioner som handlar mer om hur man kan gå tillväga är avsevärt mer konstruktiva än irrelevant ältande kring vad som konstituerar en hyresreglering eller om ordet marknadshyror rätt beskriver prisbildningen på en normal marknad. I det avseendet ser jag gärna tusen blommor blomma och välkomnar att fler engagerar sig i reformarbetet. Frånvaron av idéer och lösningar utgör i dag en av bostadspolitikens största utmaningar.

För övrigt…

uppvaktade vi energiminister Anna-Karin Hatt nu i september och redovisade farhågorna med den svenska tolkningen av energieffektiviseringsdirektivet. Må det leda till ändringar!
ser jag att intresset för hållbarhetsfrågor i olika former flyttas längre och längre upp på olika agendor. Rätt hanterat är det bra för vår bransch.
vill jag gärna ha fler september som årets!
Vilken härlig månad!

Reinhold Lennebo, vd
Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]