Publicerat 5 oktober, 2020

NP3 återinför ursprungligt utdelningsförslag för stamaktien

Fastighetsbolaget NP3 har beslutat att föreslå en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen beslutade på grund av den osäkerhet som covid-19 inför årsstämman 2020 att justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktier till 1,70 kronor per stamaktie. Styrelsen har utvärderat bolagets utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna. Styrelsens slutsats är att NP3 Fastigheters förvaltningsresultat och hyresinbetalningar påverkats i relativt liten omfattning av covid-19 pandemin. NP3 Fastigheter bedöms också ha en fortsatt god likviditet. Vid en sammanvägd bedömning har därför styrelsen beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie.

NP3 Fastigheter har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring med Sagax
om bildande av ett joint venture. Sagax har erbjudit NP3 att förvärva 50 procent av aktierna i ett av Sagax helägt bolag, Sagax Ess, som nyligen förvärvat ett fastighetsägande bolag från Stark Group. Det fastighetsägande bolaget äger direkt och indirekt 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 410 miljoner kronor. Eftersom Sagax äger mer än 20 procent av rösterna i NP3 Fastigheter och med hänsyn till transaktionens storlek, utgör transaktionen en väsentlig transaktion med en närstående som måste godkännas av bolagsstämman i NP3 Fastigheter.

Extrautdelningen och närståendetransaktionen erfordrar godkännande av NP3 Fastigheters bolagsstämma. NP3 Fastigheter har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 30 oktober i Sundsvall för att godkänna förslagen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]