Publicerat 6 april, 2011

Nästa globala lågkonjunktur kommer andra halvåret 2013

Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under de senaste åren och vi står ut från resten av världen med vår starka tillväxt och stabila makroekonomiska fundamenta. Vår låga statsskuld, konkurrenskraftiga exportindustri, höga sparkvot och goda transparens ger ekonomin en kombination av utvecklingsländers tillväxt och utvecklade ekonomiers stabilitet. Den goda utvecklingen gör dessutom att den svenska […]

Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under de senaste åren och vi står ut från resten av världen med vår starka tillväxt och stabila makroekonomiska fundamenta. Vår låga statsskuld, konkurrenskraftiga exportindustri, höga sparkvot och goda transparens ger ekonomin en kombination av utvecklingsländers tillväxt och utvecklade ekonomiers stabilitet. Den goda utvecklingen gör dessutom att den svenska fastighetsmarknaden sticker ut från omvärlden med sjunkande vakanser, stigande hyror och en relativt god tillgång på krediter, vilket har resulterat i ökade fastighetspriser.

[ Annons ]

Den inhemska efterfrågan kommer att bli en allt viktigare tillväxtmotor när den globala konjunkturen mattas av.”

Världen är dock föränderlig och den globala tillväxten kommer att avta under kommande år då det på sikt inte finns någon hållbar global tillväxtmotor. De senaste årens tillväxtmotorer i Asien och Latinamerika visar tydliga tendenser på överhettning, för stort exportberoende och korruption.  Den politiska oron i arabvärlden i kombination med kärnkraft­olyckan i Japan ökar dessutom risken för fortsatt höga oljepriser, vilket tillsammans med de höga matpriserna har en betydande påverkan på tillväxtekonomierna. Samtidigt har de utvecklade ekonomierna i Europa och USA stora problem med hög skuldsättning, åldrande befolkningar och svag inhemsk konsumtion. Flera europeiska länder annonserade kraftiga budgetåtstramningar redan 2010, men även USA kommer att behöva arbeta ner sitt stora budgetunderskott under kommande år. De amerikanska konsumenterna står för runt en sjättedel av världsekonomin och enligt Newsecs huvudscenario är detta, i kombination höga oljepriser och en spirande protektionism inom världshandeln, de viktigaste orsakerna till att nästa globala lågkonjunktur kommer redan andra halvåret 2013.

Omkring halva Sveriges BNP består av export, och det är genom vår utlandshandel som vi kommer att påverkas av konjunktursvackan. Starka fundamenta i den svenska ekonomin gör dock att vi klarar oss relativt bra men en svag exportutveckling gör att den inhemska efterfrågan blir en allt viktigare tillväxtmotor. Fastighetsmarknaden är en spegel av den övriga ekonomin, och som investerare gäller det att hitta de segment som gynnas av utvecklingen.

Handelsfastigheter har en uppenbar koppling till den inhemska efterfrågan, och här kommer tillväxten också att vara stabil. Men det finns även andra segment som är knutna till den inhemska efterfrågan. Bostäder i storstäderna är ett exempel, men även logistik kopplad till handeln och högkvalitativa kontor i bra lägen i de större städerna är goda exempel.

Den investerare som följer konsumenterna och köper fastigheter som har en tydlig koppling till den inhemska efterfrågan har en bra chans att få god avkastning på sina pengar, även när den globala konjunkturen viker. Som alltid ligger nyckeln till framgång i en välgjord analys – den som kan förutse effekterna av en förändrad ekonomisk struktur kommer också kunna göra de bästa affärerna på fastighetsmarknaden.

Arvid Lindqvist, analytiker på Newsec.
arvid.lindqvist@newsec.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]