[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 2 mars, 2021

När kompetensen saknas

Om inte bristerna går att lösa kan oförmågan vara skäl för uppsägning. Det skriver Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Bristande kompetens, det vill säga oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt, kan utgöra saklig grund för uppsägning av personliga skäl enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). En uppsägning ska dock vara en absolut sista utväg. Som arbetsgivare bör man i första hand undersöka möjligheterna att åtgärda bristerna inom ramen för aktuell tjänst. För att en uppsägning av personliga skäl ska vara möjlig ställs stora krav på att arbetsgivaren vidtar rätt åtgärder och bedömer de föreliggande omständigheterna korrekt.

Det behöver tydligt framgå att arbetstagaren presterar klart under förväntad normalprestation och att det inte är tillfälligt. Exempelvis behöver en nyanställd få skälig tid för inlärning. Är prestationen bristfällig så behöver arbetstagaren bli medveten om sina brister vid ett korrigerande samtal.  Arbetsgivaren är sedan skyldig att försöka undanröja bristerna genom kompentensutveckling eller andra stödjande åtgärder. Vilka åtgärder som behövs och är rimliga bedöms individuellt. Om arbetstagarens prestation trots stöd inte har blivit bättre ska arbetsgivaren ge en varning att den anställde riskerar sin anställning om förbättring inte sker.

[ Annons ]

I bedömningen om det föreligger saklig grund för uppsägning ingår även att göra en prognos, inriktad på vilka slutsatser som kan dras inför framtiden. Kommer arbetstagaren inom rimlig tid kunna prestera på en godtagbar nivå?

Kan det konstateras att arbetstagarens prestation inte kommer att förbättras är arbetsgivaren skyldig att utreda om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren. Omplacering kan göras inom hela arbetsgivarens verksamhet och oavsett kollektivavtalsområde. En omplacering kan innebära att arbetstagaren får förändrade anställningsvillkor. Först om möjligheterna att omplacera är uttömda kan det bli fråga om uppsägning.

Kom som sagt ihåg att en uppsägning ska vara en absolut sista utväg och att du som arbetsgivare i första hand ska undersöka möjligheterna att åtgärda bristerna inom ramen för aktuell tjänst, alternativt bereda personen annat arbete inom organisationen. Rådgör alltid med en arbetsrättsexpert innan du vidtar en uppsägning. Att göra en felaktig bedömning kan bli dyrt.

Charlotta Stensson, Förhandlingschef Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]