[ Annons ]

Moderaterna har lagt fram ytterligare förslag till förenklade regler för bostadsbyggande. Ambitionen är 150 000 bostäder till år 2035 inom ramen för Allianspartiernas vallöfte Sverigebygget. Ett av förslagen är en sänkning av parkeringsnormen för att kapa byggkostnaderna och göra det möjligt att bygga tätare i städerna. Boverket ska ta fram riktlinjer för hur normen ska sänkas.
Publicerat 18 augusti, 2014

Moderaterna: Sänk parkeringsnormen

Moderaterna har lagt fram ytterligare förslag till förenklade regler för bostadsbyggande. Ambitionen är 150 000 bostäder till år 2035 inom ramen för Allianspartiernas vallöfte Sverigebygget. Ett av förslagen är en sänkning av parkeringsnormen för att kapa byggkostnaderna och göra det möjligt att bygga tätare i städerna. Boverket ska ta fram riktlinjer för hur normen ska sänkas.

Alliansens vallöfte Sverigebygget är att bygga 100 000 bostäder. Nu höjer Moderaterna  insatsen och ambitionen till 150 000 bostäder till 2035 och föreslår ytterligare regelförändringar för att öka bostadsbyggandet.

[ Annons ]

Ett av förslagen är att sänkt parkeringsnorm för att kapa byggkostnaderna. Idag innebär kommunernas parkeringsnorm ett krav på fastighetsägaren att tillhandahålla parkeringsplatser, vilket ökar kostnaderna i attraktiva lägen menar Moderaterna. Partiet föreslår att parkeringsnormen gradvis bör sänkas för att kunna minska byggkostnaderna i större städer och för att möjliggöra en tätare stadsbyggnad. Nu ska Boverket ta fram riktlinjer för parkeringsnormen och hur normen kan sänkas i stadsbebyggelse, till exempel genom ökad användning av bilpooler eller god tillgång till kollektivtrafik.

De andra förslagen är:
Ökad tillgång på byggklar mark genom mer flexibla bullerregler.  För att kunna förtäta storstäder än mer föreslås:
• Pröva att höja riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar vid fasad från 60 till 65 decibel (dBA) för alla typer av bostäder, inte bara studentbostäder.
• Undanta enrumslägenheter, till exempel studentlägenheter, från kravet att hälften av rummen ska vara vända mot en tyst sida för att bullerriktlinjerna ska få överskridas.
• Låta kommunerna i särskilda fall minska bullerkraven vid nyproduktion.

Sänk byggkostnaderna genom bättre utnyttjande av stordriftsfördelar. De statliga förhandlingspersonerna ska verka för att byggbolagen får möjlighet att bygga ett större område och inte enbart enstaka hus. Samtidigt ska detta inte behöva leda till att alla hus ser likadana ut.

Snabbare byggprocess genom förändrade möjligheter att överklaga byggbeslut, en privat initiativrätt, möjlighet till jämförelser mellan kommuner och minskat obligatoriskt krav på detaljplan. Fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Tidsbegränsade detaljplanebestämmelser om husens utseendemässiga utformning.

Minska antalet överklaganden och förkorta handläggningstiderna genom att  begränsa antalet personer som har rätt att överklaga, avgiftsbelägga överklaganden, ta bort länsstyrelserna som överklagandeinstans för detaljplan och områdesbestämmelser. Enligt moderaterna kan processen kortas med i genomsnitt 4,5 månader.

Privat initiativrätt till detaljplan. Moderaterna vill undersöka möjligheten att införa privat initiativrätt för att starta planprocessen fortare. Då ges exempelvis byggbolag rätt att få planer de själva tagit fram prövade av kommunen och kommunen tvingas ta ställning till till exempel ett förslag att bygga nya bostäder. Därmed kan planprocessen komma igång.

Underlätta jämförelser mellan kommuner genom att Sveriges kommuner och landsting (SKL) eller Boverket ges en samordnande roll för att samla in kunskap. Kommunerna bör tillsammans jämföra sin handläggning, vidta åtgärder som underlättar jämförelser och lära av varandras styrkor och svagheter för att öka effektiviteten i hanteringen av byggärenden.

Lätta på reglerna för när det krävs en detaljplan, förenkla beslutsprocessen för detaljplaner och tidsbegränsa detaljplanebestämmelser som rör husens utseendemässiga utformning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]