Publicerat 24 november, 2016

Modellen för presumtionshyra ska utredas

Det råder idag osäkerhet vad som gäller när presumtionstiden gått ut. Det är en av de saker som den utredning som regeringen nu tillsatt ska se över.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka hur väl modellen för presumtionshyra vid hyressättning fungerar idag och hur den kan utvecklas för att göra det möjligt att fler hyresrätter byggs.

[ Annons ]

Det var för tio år sedan som en undantagsregel om presumtionshyra infördes. Syftet var att underlätta byggandet av hyresbostäder. Regeln, eller modellen, betyder att fastighetsägaren och en hyresrättsorganisation på förhand frivilligt kan komma överens om skäliga hyror för lägenheter i ett nybyggt hus under en period om 15 år.

– Det är viktigt att fastighetsägare och byggherrar inte känner sig hindrade av det hyressättningssystem vi har idag. Jag tror att det finns utrymme att finslipa på regeln om presumtionshyra och därmed göra det möjligt att ännu fler hyresrätter byggs, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Det har från olika håll påtalats att det finns vissa oklarheter. Man vet exempelvis inte hur många fastighetsägare som avstår från att bygga nya hyresrätter eftersom hyresläget kan vara oklart när presumtionstiden gått ut.

– Med tanke på tveksamma utsagor om i vilken uträckning presumtionssystemet utnyttjas och hur det används med hänsyn till lagstiftarens uttalade intentioner välkomnar vi förstås den analys som aviseras, säger Martin Lindvall samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

En utgångspunkt för utredningen är att modellen med kollektiv förhandling av hyran ska kvarstå. Hyressättning i det befintliga beståndet ska heller inte påverkas. Reglerna ska även inbegripa konsumentintresset.

Martin Lindvall menar dock att presumtionshyressystemet i grunden inte främjar en väl fungerande hyresbostadsmarknad.

– Att hyressättningen, som regeringen skriver, i det befintliga beståndet inte ska få påverkas av förändringar går till exempel stick i stäv med det förslag som ligger till grund för utredningen. Det är ett av skälen till att vi hittills ifrågasatt de förslag som lades inom ramen för de så kallade Stråthsamtalen mellan partsorganisationerna på hyresmarknaden.

Vem som utses som särskild utredare är ännu inte klart.

– Vi förutsätter att utredaren får tillräckligt utrymme att fritt analysera systemets brister och förtjänster och bistår gärna med erfarenheter från vår sektor för att denne ska kunna lägga fram förslag som verkligen främjar en bättre fungerande hyresbostadsmarknad, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]