Enklare och förhoppningsvis mindre konfliktfyllt. Det är förväntningarna när nya uppgraderade Aff lanseras.
Publicerat 17 september, 2014

Mindre krångel med nya Aff

Enklare och förhoppningsvis mindre konfliktfyllt. Det är förväntningarna när nya uppgraderade Aff lanseras.

Aff (Avtal För Fastighetsförvaltning) är branschregelverket som ligger som grund för de flesta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Aff kom till i mitten av 1990-talet som en följd av att fastighetsbolag började outsourca sin fastighetsdrift.

[ Annons ]

– Det kunde bli ganska rörigt när olika beställare gjorde upphandlingar efter eget huvud, säger Rikard Silverfur vid Fastighetsägarna Sverige och styrelseledamot i Aff Forum.

Men om Aff från början underlättade förhållandet mellan beställare och utförare har dokumenten med tiden blivit tämligen snåriga.
– Under den tid Aff har funnits har det hela tiden lagts till nya delar. Till slut blev det oöverblickbart och invecklat, vilket medfört att beställare och leverantörer kunnat ha olika uppfattning om avtalens omfattning, säger Hanna Douglas, Aff Forum.

Avtal kunde bestå av hundrasidiga Word-dokument.
– När man har ett sådant gränssnitt är det lätt att saker faller mellan stolar, säger Hanna Douglas. Därför beslutade man sig för en total omgörning. Det är i grunden samma innehåll men nu mer lättarbetat.

Nu finns en tydligare struktur med fokus på beskrivningsdelarna, kontraktsformulär och ett IT-stöd för att underlätta arbetet. Wordmallarna försvinner och ett webbaserat verktyg används för att skapa skräddarsydda Aff-avtal. Delar av nya Aff släpps även i databasform för att leverantörer av fastighetssystem och större system-ägare ska kunna använda beskrivningsstrukturen integrerat i sina system.

Samtidigt har samarbetsavtalet med Svensk Byggtjänst om försäljning, tryck och marknadsföring av Aff-dokument upphört.
– Jag tror det är positivt att Aff nu själva rår över produkt, marknadsföring och försäljning. Det gör att en större del av intäkterna går till att utveckla Aff och att vi kommer närmare användarna, säger Rikard Silverfur.

Färsk dom betydelsefull för tolkningen av AFF

Nyligen avgjordes en tvist mellan Landstinget Västernorrland och Bravida. Skiljedomen väntas bli prejudicerande för avtal i förvaltningsbranschen. Kärnan i domen handlar om tolkningen av definitionen av felavhjälpande underhåll i Aff.

2011 outsourcade Landstinget i Väster-norrland driften av ett antal fastigheter. Bravida vann upphandlingen men Bravida och landstinget kom inte överens om ersättningar och uppdrag och avtalet bröts.

Bravida krävde då landstinget på cirka 70 miljoner kronor i ersättning. Att landstinget enligt domen nu bara ska ersätta Bravida med 14 miljoner kronor betecknas av landstingsrådet Per Wahlberg (M) som en seger.

Skiljenämnden har i sina domskäl bland annat slagit fast att en entreprenör ”inte kan undgå att utföra felavhjälpande underhåll genom en allmän hänvisning till att beställaren inte utfört planerat underhåll på ett korrekt sätt” samt att en entreprenör ”måste räkna med att det även vid professionellt skött drift och underhåll understundom uppkommer funktionsbortfall som kräver fel-avhjälpande åtgärder”.

– Förhoppningsvis leder domen till ökad samsyn mellan entreprenörer och beställare kring felavhjälpande underhåll så att framtida anbud är korrekta och följer nämndens utlåtande, säger Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]