[ Annons ]

Publicerat 15 mars, 2016

”Migrationskostnaderna vi har nu är en investering”

De migranter Sverige just nu tar emot utgör en historisk chans för ökat välstånd, men bara om vi gör oss av med en historiskt begränsad debatt och adresserar de utmaningar som finns i att integrera. Det skriver Lennart Sten, vd svenska Handelsfastigheter.

Under det senaste året har den europeiska migrationssituationen nått en omfattning vi inte sett sedan andra världskriget. Debatten har till största delen kommit att handla om hur immigrationen kan begränsas och kontrolleras. Frågan har också, både på ett lokalt och på ett globalt plan diskuterats utifrån ett kostnadsperspektiv. Frånvaron av diskussion kring tillväxtmöjligheter som ett resultat har varit slående.

[ Annons ]

Migranter utgör en historisk chans för ökat välstånd.

Ser vi rent krasst nationalekonomiskt på migration så stiger bnp i paritet med befolkningsökningen om alla i en generation i genomsnitt ska ha det lika bra som föregående generation. Det vill säga om varje generation efterfrågar lika mycket som föregående generation utan effektiviseringar.

Ökad efterfrågan innebär vid oförändrat utbud högre lönsamhet, men inte nödvändigtvis ökad effektivitet. Ökad efterfrågan innebär vid oförändrad effektivitet ökad produktion/sysselsättning.

Listat

 

Den ständigt sjunkande räntan

Den kan inte vara bra, det är bara en variant på den gamla devalveringsvisan.

Politiken

Man kan känna en djup oro för att vi inte kommer att adressera bostadsfrågan den här gången heller.

Byggnation

Det byggs för lite kontor, de som skall bo i alla bostäderna som skall byggas behöver någonstans att arbeta.

Med utgångspunkten att bnp ökar som ett resultat av en ökande befolkning och att detta sker genom en efterfrågeökning i ekonomin så är den otillräckliga integrationen och planeringen i övrigt ett slöseri med en fantastisk möjlighet.

Betänk att fler människor innebär att det måste produceras infrastruktur i form av bostäder, skolor, sjukhus, kontor (de nyanlända måste arbeta någonstans), vägar med mera. Detta skall produceras, ägas och förvaltas. Alla dessa människor skall äta, ha kläder och utbildas. Detta innebär ökad efterfrågan och ökad tillväxt.

De som kommit från Mellanöstern har en högre genomsnittlig utbildningsnivå än den genomsnittliga svenska utbildningsnivån. De och övriga migranter utgör en historisk chans för ökat välstånd och växande ekonomi. Men bara om vi kan se dem som kapabla individer som tål att det ställs krav på och vilka kan få kulturell skolning när de kommer hit för att underlätta deras anpassning. Det kräver planering och genomförande på ett nytt sätt. Den politiska diskussionen måste befrias från en diskussion som bara tillåter argument som innebär villkorslöst humanitärt hjälpande till människor som saknar förmågor.

Ett genomgående problem i Sverige under senare år har varit att en allt för stor del av den ekonomiska tillväxten har varit koncentrerad till Stockholm. Därutöver har flera mindre och medelstora städer i Sverige haft en krympande befolkning. Rätt distribuerad kan migrationen vända den utvecklingen och skapa vitalitet och ekonomisk tillväxt i många orter som annars går mot en långsam död. Såväl kommuner som fastighetsägare har skäl att se möjligheterna mer än svårigheterna.

Sverige har råd att ta emot de migranter vi gör. Vi behöver rusta oss kapacitetsmässigt för att kunna ta emot fler. Våra nya landsmän kan rätt utnyttjade ge vårt land en period av hög tillväxt. Men bara om vi gör oss av med en historiskt begränsad debatt och adresserar de utmaningar som finns i att integrera. De kostnader vi har nu kan ses som en investering, om vi gör rätt.

Lennart Sten
vd Svenska handelsfastigheter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]