Detaljplanen för Inre hamnen är godkänd och det kommer bli cirka 3 000 bostäder. Byggstart för gator och kajer planeras ske i år och för hus 2020. Illustration: Nyréns
Publicerat 30 oktober, 2018

Med utrymme i hamnen kan ”Peking” växa vidare

Norrköping, ibland kallat ”Peking”, växer och nya bostads-projekt syns på flera håll. Med utbyggnaden av Inre hamnen kan det tillkomma mer central bebyggelse av bostäder.

Näringsliv | Norrköping tillhör en av de kommuner i Sverige som växer snabbast. Under 2017 nådde invånarantalet över 140 000 personer.

[ Annons ]

Kommunen arbetar ständigt med stora markarealer för nyetableringar.

Kontor | Kommersiella fastigheter bedöms utgöra en stabil marknad med direktavkastningskrav som hållit en relativ jämn nivå, medan den generella transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter under dryga halvåret varit förhållandevis låg.

Kungsleden har förlängt hyresrelationen med SMHI genom ett grönt hyresavtal där båda parter genom gemensamma åtgärder ansvarar för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

Avtalet sträcker sig över tio år och motsvarar ett hyresvärde om totalt cirka 200 miljoner kronor, och en nivå om cirka 1 400 kronor per kvadratmeter.

Handel | I början på året inrättade sig Svenska Handelsfastigheter på marknaden i Norrköping genom ett förvärv av Ingelsta Marknad med en yta av cirka 20 000 kvadratmeter.

Båda objekten ingår i en portfölj om åtta handelsfastigheter i fem städer till en köpeskilling av cirka 1,6 miljarder kronor, motsvarande cirka 16 000 kronor per kvadratmeter.

Vid Resecentrum, kommer ett flertal bostadshus att byggas. Bland annat dessa 56 lägenheter med inflyttning 2019. Illustration: Kärnham

Bostäder | Det är en fortsatt god marknad för bostadsbyggrätter trots en relativt osäker privatbostadsmarknad. Även transaktionsmarknaden för bostadsfastigheter har varit stark och avkastningskraven i centrum har sjunkit till nivåer kring 3,0 procent.

Bostadsbristen är som mest påtaglig bland resurssvaga hushåll som har det svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, vilket är en följd av höga boendekostnader som förekommer i nyproduktion.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har därför tagits fram där kommunen ska kunna använda sig av alternativa markanvisningar för att öka konkurrensen och förhoppningsvis kunna pressa boendekostnaderna.

Investeringsmarknad | En något ökad försiktighet har märkts av bland investerare då transaktionsvolymerna är något lägre än föregående år.  Fastigheten Norrköping Kromen 1 i Ingelsta förvärvades i januari till ett underliggande fastighetsvärde om 32,5 mkr. Säljare var Otto Bock Scandinavia. Objektet omfattar cirka 5 600 kvadratmeter tomställda, men relativt moderna kontors- och verksamhetslokaler. Priset motsvarar cirka 5 800 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 7,75 procent.

Elenore Pellams,
Svefa

 

”Vi har inga vakanser för tillfället”

Lundbergs, grundat i Norrköping, har stark position i staden. Christian Claesson, Regionchef Öst, bedömer att Norrköping även framåt är en bra marknad och Lundbergs gör satsningar på nya bostäder och upprustning av Lindens citygalleria.

– Vi kommer ha 392 nya lägenheter färdigbyggda nästa år i centralt läge. Sjuttio är redan klara och uthyrda.

Hyran är cirka 1 800–1 900 kronor per kvadratmeter och man tror inte att det blir några större problem med att hyra ut resterande lägenheter.

– Det är ett stor tryck och vi har inga vakanser för tillfället.

Låg vakansgrad är det även inom kontor, cirka 3 procent. Det område man känner viss oro för är handel och därför har 100 miljoner kronor investerats i gallerian Linden.

– Vi måste möta kundernas behov och skapa mer upplevelse. Vi tror att citykärnorna får en renässans och att externhandeln kan få det kämpigare med växande e-handel.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]