Publicerat 25 februari, 2021

Logistri redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat, återinför utdelningen

Fastighetsbolaget Logistri redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår att utdelningen återinförs.

Hyresintäkterna sjönk till 24,3 miljoner kronor (27,5), en minskning med 11,6 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 22,8 miljoner kronor (26,0), en minskning med 12,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet tappade till 11,4 miljoner kronor (14,7), en minskning med 22,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 173,7 miljoner kronor (59,2). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 162,3 miljoner kronor (44,5).

Resultatet efter skatt blev 134,5 miljoner kronor (46,8), en ökning med 187,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 27,45 kronor (9,57), vilket innebär en ökning med 186,8 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 kronor per aktie (0), med kvartalsvis utbetalning på vardera 2,25 kronor per aktie.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 155,64 kronor per aktie (113,19) vid årsskiftet, en uppgång på 37,5 procent.

Bolagets affärsverksamhet och resultat har under perioden fortsatt att utvecklats stabilt och positivt. Bolaget har endast marginellt påverkats av covid-19 pandemin

Bolaget har omförhandlat två större hyreskontrakt, motsvarande 16,2 procent av hyresintäkterna, väsentligen innebärande förlängning till oförändrad hyra. Bolagets fastighetsportfölj är fortsatt fullt uthyrd med en återstående, hyresviktad, löptid om 9,6 år vid periodens utgång. Hyror har i allt väsentligt betalats enligt avtal, inga rabatter har lämnats till följd av covid-19 och inga hyresförluster konstaterats.

Bolaget har mottagit ett flertal affärsförslag för refinansiering av bolagets externa låneskuld. Beslut om refinansiering beräknas ske under mars-april 2021.

Logistri, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter24,327,5-11,6%
Driftöverskott22,826,0-12,3%
Förvaltningsresultat11,414,7-22,4%
Resultat före skatt173,759,2193,4%
Nettoresultat134,546,8187,4%
Resultat per aktie, kronor27,459,57186,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor155,64113,1937,5%
Utdelning per aktie, kronor9,000

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]