Publicerat 18 februari, 2022

Logistea sätter upp nya finansiella mål, ska uppnå fastighetsvärde på 15 miljarder kronor 2024

Fastighetsbolaget Logisteas styrelse har beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy. Uppdateringen sker i syfte att stödja en offensiv tillväxt samt långsiktigt och hållbart värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Det framgår av ett pressmeddelande.

Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Fastighetsportföljen uppgick vid årets slut till 345 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 301 100 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om 237 500 kvadratmeter.

Strategin är följande:
* Förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.
* Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt till- och nybyggnation av fastigheter på egen mark.
* Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.
* Bedriva verksamheten resurseffektivt där miljöpåverkan samt social hållbarhet bejakas vid affärsbeslut.

Operativa mål är följande:
* Fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.
* Årligen färdigställa minst 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta.
* 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026.
* 50 procent av låneportföljen utgörs av grön finansiering vid utgången av 2026.

Finansiella mål och riskbegränsningar
* Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod.
* Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod.
* Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent.
* Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 gånger.

Logistea sätter också upp hållbarhetsmål, där bolaget stödjer FN Global Compact. Bolagets ramverk sätter upp målsättningar för energiförbrukning med mera.

Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]