[ Annons ]

Publicerat 24 september, 2012

Läge, standard och förvaltningskvalitet ska vara vägledande vid hyresförhandlingar

Bostadsbristen tilltar samtidigt som nyproduktionen av bostäder nästan helt stannat av. Särskilt alarmerande är situationen i storstäderna och på universitetsorterna. Här kan hyres­ rätten spela en både viktig och avgörande roll för att tillgodose behovet av bostäder. Men paradoxalt nog är tillgången till hyresrätter som minst i städernas mest centrala delar, där efterfrågan är som […]

Bostadsbristen tilltar samtidigt som nyproduktionen av bostäder nästan helt stannat av. Särskilt alarmerande är situationen i storstäderna och på universitetsorterna. Här kan hyres­ rätten spela en både viktig och avgörande roll för att tillgodose behovet av bostäder. Men paradoxalt nog är tillgången till hyresrätter som minst i städernas mest centrala delar, där efterfrågan är som allra störst. Det är ett systemfel som har uppstått när kundernas önskemål inte fått styra utvecklingen och hyresrätten istället anpassats efter dem med de minsta ekonomiska resurserna. Det har medfört att utvecklingen av hyresrätten och servicetjänster kopplade till boendet helt stannat av.

[ Annons ]

Hyresrätten har därför inte kunnat bli den attraktiva boendeform för en bred grupp av människor, oavsett livssitua­tion, inkomst­ eller utbildningsnivå, som den skulle kunna vara. Hyresrätten får inte och ska inte vara en boende­ form för dem som saknar andra alternativ. I lik­ het med alla andra produkter och tjänster måste hyresrätten därför utvecklas för att tillgodose kundens önskemål. Det är bara genom att lyssna till kunderna som hyresrätten kan finnas kvar, annars kommer den på sikt att försvinna från bostads­ marknaden.

Det är bara genom att lyssna på vad kunderna prioriterar som vi kan fortsätta att utveckla hyresrätten som boendeform.”

Precis som bostadsrätter och villor styrs av efterfrågan, måste även hyresrätten utvecklas uti­ från kundernas önskemål. Det handlar om att till­godose de krav som de boende har rätt att ställa på ett modernt boende. De boendes krav på en modern och funktionell standard är lika höga oavsett om det handlar om en bostadsrätt, hyresrätt eller villa. Hyresrätten kan inte ha en lägre standard än andra boendeformer, utan måste utvecklas i takt med omvärldens krav för att fortsätta att vara attraktiv. Helkaklade badrum, funktionella kök och modern teknik är lika naturliga inslag i en hyresrätt som i någon annan boendeform, men då kan inte de med lägst betalningsvilja få tillåtas att styra standard­ nivån.

En stor del av hyresrättens attraktion ligger i den goda och snabba servicen när problem uppstår. Denna typ av service är helt unik för hyresrätten. Varken bostadsrättsinnehavare eller villaägare har möjlighet att få ett problem åtgärdat så snabbt och effektivt som den som bor i hyresrätt. Men förvaltningskvalitet handlar inte bara om att åtgärda problem som uppstår. Minst lika viktigt är kund­ bemötandet, kommunikation med de boende och servicekvalitet. En hög servicegrad där kundens krav och behov tas på allvar är en viktig förutsätt­ning för att skapa en långsiktigt god relation med hyresgäster som trivs och är nöjda med sitt boende. Välskötta fastigheter, att bostadsområdet upplevs som tryggt och säkert, är andra viktiga delar i förvaltningskvaliteten. Erbjuder fastighetsägaren också möjlighet för hyresgästen att välja till ytter­ligare tjänster i sitt boende är det något som bidrar till ökad boendekvalitet.

För en mer välfungerande bostadshyresmarknad är det viktigt att hyresgästernas värderingar och önskemål tillåts att få större genomslag vid hyressättning. Hittills har bruksvärdesfaktorer som standard, läge och förvaltningskvalitet tillmätts oproportionerligt litet värde vid hyressättning. Det gäller särskilt för fastighetsägare som anstränger sig för att skapa ett högkvalitativt boende, där hyresgästerna trivs och servicen är kundanpassad. Kort sagt, det måste löna sig bättre att vara en bra hyresvärd.

Inför hyresförhandlingarna 2013 kommer Fastig­hetsägarna därför att sätta ännu större fokus på kundernas önskemål och värderingar. Det är bara genom att lyssna på vad kunderna prioriterar som vi kan fortsätta att utveckla hyresrätten som boende­ form. Fastighetsägarnas yrkanden inför hyresför­handlingarna kommer därför i huvudsak att grunda sig på de faktorer som har störst betydelse för att hyresrätten ska upplevas som en attraktiv boende­ form för allt fler. Det är bruksvärdesfaktorerna läge, standard och förvaltningskvalitet. Vi är övertygade om att ett ökat kundfokus, där bruksvärdesfaktorerna får fullt genomslag vid hyressättning, kom­ mer att bidra till att säkra och utveckla hyresrätten till den mest attraktiva boendeformen.

För övrigt…

… det var bra med Riksbankens räntesänkning nu i september. Sverige behövde den.
… allt fokus på fler ungdomsbostäder och studentbostäder leder tanken fel. Det behövs fler bostäder, kort och gott.
… september är en fantastisk cykelmånad och det verkar många tycka. Trångt!

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]