[ Annons ]

Publicerat 27 augusti, 2012

Ordets makt över tanken – om hyresreglering och marknadshyror

Det är väl känt att vi inom Fastighetsägarna anser att hyresmarknaden för bostäder dras med strukturella problem. En del av problematiken berör hur prisbildningen fungerar, med långtgående konsekvenser på en mängd områden, alltifrån hyresgästers möjligheter att påverka sitt boende till samhällets möjligheter att generera tillväxt och arbetstillfällen. Prisbildningsproblematiken hotar redan på kort sikt tillgången på […]

Det är väl känt att vi inom Fastighetsägarna anser att hyresmarknaden för bostäder dras med strukturella problem. En del av problematiken berör hur prisbildningen fungerar, med långtgående konsekvenser på en mängd områden, alltifrån hyresgästers möjligheter att påverka sitt boende till samhällets möjligheter att generera tillväxt och arbetstillfällen. Prisbildningsproblematiken hotar redan på kort sikt tillgången på hyresrätter där efterfrågan är som störst.

[ Annons ]

Fastighetsägarna är inte ensamma om analysen att den svenska modellen för hyressättning är problematisk ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. EU-kommissionen, OECD och Internationella valutafonden fick under våren sällskap av statens egen myndighet, Statens bostadskreditnämnd, som i en marknadsrapport slog fast att den jämförelsevis hårt reglerade hyresmarknaden i Sverige gör att bostadsbeståndet utnyttjas dåligt.

Lägg till dessa Sveriges främsta nationalekonomer som återkommande under åren belyst systemets tillkortakommanden. När nestorn själv, Assar Lindbeck, nu publicerar sina memoarer återkommer han till vad som förlorats genom att envist hålla fast vid tingens ordning.

Listan kan naturligtvis göras längre, men är fullt tillräckligt för att illustrera att vår systemkritik handlar om något större än snävt egenintresse.

För att möta de samlade utmaningarna på bostadsmarknaden krävs avsevärt mer än förändringar av hyressättningssystemet. I de delar vi och våra medlemsföretag kan, är Fastighetsägarna också aktiva för att bidra till att de nödvändiga förändringarna genomförs och blir bra.

Att vi parallellt fortsätter verka för en bättre fungerande prisbildning tycks dock vara besvärande på sina håll. Jag tolkar de lite besynnerliga försöken att föra en metadiskussion om ordet hyresreglering som ett av flera uttryck för det.

”Den formella hyresregleringen avskaffades på 1970-talet så sluta säg hyresreglering”, lyder den lite naiva uppmaningen till alla kritiker. Det är dock få som låter sig övertygas och skälet är enkelt. Hur en spade används och fungerar spelar ofta större roll än hur den benämns. Och om dagens hyressättningssystem genererar effekter som vid en formell pris­reglering förvånar det inte att reglering är en term som används.

Med det sagt är det inte ointressant att fundera över hur ordval påverkar. Visst förstår jag dem som oroas över att ordet hyresreglering väcker negativa associationer eller menar att slarvig användning av ord kan bidra till en begreppsförvirring som riskerar att stå i vägen för en mer konstruktiv diskussion om vad som kan förbättras. Så har det ju fungerat med ordet marknadshyror i flera år.

Marknadshyror används – tydligare än i fallet med hyresreglering – alltjämt för att skapa och illustrera en polarisering i diskussionen om hur marknaden skulle kunna fungera annorlunda. På ena sidan
kommandoekonomi, på den andra rå kapitalism.

Jag brukar spontant fråga alla som använder begreppet – vare sig som något eftersträvansvärt eller som något hotfullt – om vad de avser med marknadshyror. Svaren varierar från avslöjande tystnad till delvis verklighetsfrämmande utläggningar hämtade från universitetets grundkurs i nationalekonomi. Men vanligast är det med förklaringar som bygger på förenklad skräckpropaganda med några decennier på nacken, utan koppling till vare sig svensk tradition av konsumentskydd eller basal förståelse för hur långsiktig lönsamhet säkras på en marknad.

Svar av den karaktären är alls inte förbehållen någon politisk vänster. Trots möjligheten att efter många år frigöra sina tankar från det semantiska raster som ordet marknadshyror utgör tycks ordet ännu lika laddat över hela det politiska spektrat.

Någon diskussion om varför ordet marknadshyror används så ofta och vad som i dag avses med begreppet har jag dock inte hört någon efterlysa, allra minst de som oroas så över bruket av hyresreglering. Men än är inte undrens tid förbi.

För övrigt…

…var det trevligt att se hur många fastighetsföretag som nu hittat till Almedalen.

… hoppas jag det leder till att fler branschföreträdare vill delta i samhällsdebatten.

… erbjuder Assar Lindbecks memoarer ”Ekonomi är att välja” lärorik nutidshistoria som borde vara obligatorisk läsning hos dagens politiska makthavare.

Martin Lindvall, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]