Illustration: Shutterstock.
Publicerat 14 december, 2018

Lagen ställer krav på den store

Lagstiftningen för hållbarhetsrapportering skärptes 2017. Numera måste större bolag beskriva hur de arbetar med miljö och vissa sociala förhållanden i en särskild hållbarhetsrapport.

Vem? De företag som omfattas av kravet är de som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande kriterier: medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250, företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor samt att företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

[ Annons ]

Vad? Hållbarhetsrapporten ”ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten”. Detta avseende fyra områden: Miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption.

Rapporten ska ange den policy som bolaget tillämpar i frågorna, hur de granskas samt resultatet av policyn.

Även risker i förhållande till policyn ska finnas med.

Hur?

Det kan se ut på olika sätt. Eftersom lagen inte exakt säger vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla kan man använda andra källor för vägledning. Det finns inga formkrav, utan det kan vara en ganska kortfattad punktlista. Det går att hitta ramverk i en rad olika lagar och policydokument. FAR tipsar om några exempel.

  • Miljö: Exempelvis hälsa och säkerhet, användning av mark, energianvändning, koldioxidutsläpp, vattenanvändning och luftföroreningar.
  • Sociala förhållanden och personal: Exempelvis jämställdhet, arbetsrättslig skyddsreglering och arbetsmiljöföreskrifter.
  • Mänskliga rättigheter: FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter.
  • Motverkande av korruption: Vägledning finns exempelvis i Institutet Mot Mutors näringslivskod och FN:s globala program mot mutor och korruption.

Svenska bolag dåliga på att förutse klimatrisker

Under 2018 har Folksamgruppen i egenskap av ägare och investerare ställt samma hållbarhetsfrågor vid samtliga svenska årsstämmor som man varit representerade vid. Slutsatsen är att många företagsledningar har utvärderat hur deras företag påverkar klimatet men väldigt få har funderat på hur klimatet påverkar dem.

Folksam har också velat veta om man ansluter till riktlinjerna från TCFD, The Task Force on Climate-related Financial Disclosures. TCFD består av en grupp bransch-experter som under ledning av Michael Bloomberg, tidigare borgmästare i New York, har tagit fram rekommendationer för hur man ska redovisa klimatrelaterade finansiella risker.

Bland de som svarar finns fastighetsbolag som Hemfosa, Castellum och Fabege. Deras svar är i linje med de andras. Hemfosas vd Jens Engwall konstaterar i Folksams rapport att TCFD blir ytterligare ett inslag av olika typer av rapporteringar som florerar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]