[ Annons ]

Joakim Larsson (M) Stadsbyggnadsborgarråd för Stockholms Stad. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Publicerat 27 maj, 2020

Kungsholmen får 890 nya lägenheter

Nordvästra Kungsholmen i Stockholm får ett rejält tillskott av bostäder. Det står klart sedan
kommunfullmäktige fattat beslut om att anta en detaljplan för Hornsbergskvarteren.

Detaljplanen syftar till att bygga ut stenstaden i en modernare tappning genom att den gamla bussdepån omvandlas till integrerade stadskvarter med bostäder, kontor, idrott och service. Man ämnar samtidigt bevara och utveckla Kristinebergs idrottsplats, samt att skapa en nyanlagd park som blir en del av Kristinebergs Slottspark.

– Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som syftar till att omvandla ett område som i dag domineras av en bussdepå, till ett funktionsblandat stadsområde. Vi i den grönblå majoriteten tror att planen kommer att utgöra ett mycket positivt tillskott till området, med ambitionen att området ska bli en modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer. Bostadskvarteren, som är slutna med ganska stora gårdar, formar tydliga gaturum som knyter an till, och utgör en fortsättning på, innerstadens kvartersstruktur, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

[ Annons ]

Totalt handlar det om fyra bostadskvarter med runt 890 lägenheter samt två förskolor om totalt tio avdelningar. Även två kontorskvarter, ett hotellkvarter och ett kvarter med en idrottsanläggning finns med i planen. Under Essingeledens brokonstruktion föreslås ett parkeringshus med fasad mot Lindhagensgatan. Här placeras även en sopsugsterminal och tryckstegningsstation. Planförslaget omfattar delar av slottsparken med Kristinebergs IP samt en ny park, Ekparken.

Enligt Joakim Larsson ska den nya bebyggelsen uppföras enligt stenstadens traditionella skala och täthet, med blandad användning av bostäder, arbetsplatser och service. Aktiva bottenvåningar ska skapa en levande stadsmiljö och bidra till att öka tryggheten i området. –– Den föreslagna kontorsytan utgör ett betydande tillskott av arbetsplatser i ett attraktivt område på kontorsmarknaden. Det är positivt att områdets befintliga värden, såsom idrottsmöjligheter och naturvärden, bibehålls och stärks. Planen bidar också till att kopplingarna till omkringliggande områden stärks och att nya offentliga platser tillskapas. Planförslaget medger en tät struktur och en hög exploatering varför allmänna ytor såväl som bebyggelse och gårdsytor ska ha hög kvalité gällande gestaltning och materialval. För att säkerställa detta ställer detaljplanen krav på kvarterens volymhantering och utformning och ett gestaltningsprogram har även tagits fram, säger Joakim Larsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]