[ Annons ]

Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna.
Publicerat 28 juni, 2022

”Kryphålet måste pluggas nu”

Styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté måste se till att kryphålet med årsomsättningsrabatten täpps till. Det menar Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna.

Från bägge organisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen hörs en vilja att komma bort från de gömda bonusar, hemliga kickbacks och ett kostnadsdrivande rabattsystem som mer eller blivit standard i förhållandet mellan entreprenörer och materialgrossister.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna, tycker att en stor del av det arbetet bör ske inom ramarna för Byggandets Kontraktskommitté (BKK) som, lämpligt nog, är mitt uppe i ett stort revideringsarbete.

[ Annons ]

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är en ideell förening vars medlemmar representerar byggherrarnas, entreprenörernas och konsulternas intressen i byggbranschen. Uppdraget är att ”äga, förvalta och utveckla rättssäkra och balanserade standardavtal för svensk samhällsbyggnadssektor, med därtill hörande dokument. BKK ska verka för att tillämpningen av standardavtalen är hög och att en balanserad riskfördelning upprätthålls. BKK ska bidra till rättstillämpningen av dessa bestämmelser.”

– Fastighetsägarnas position är att det kryphål som Konkurrensverket lyfter fram som grogrunden för detta beteende, otvivelaktigt måste täppas igen, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna.

Men frågan om bristande transparens i rabattsystemet har i årtionden kommit alltför långt ner på dagordningen, anser Rikard Silverfur.

– Dolda rabatter har länge varit en fråga där BKK inte kunnat komma överens om hur de ska hanteras. Redan tidigt 70-tal diskuterades frågan, säger Rikard Silverfur. 

Eftersom entreprenörerna inte behöver redovisa sin årsomsättningsrabatt gentemot sin beställare kan de utnyttja kryphål i de allmänna bestämmelserna och standardavtalen. Därmed sker ingen förbättring, menar han.

– I pågående revidering av allmänna bestämmelserna och standardavtalen (AB/ABT) är Fastighetsägarnas position att det kryphål som Konkurrensverket lyfter fram som grogrunden för detta beteende, otvivelaktigt måste täppas igen. Annars skadas förtroendet för hela samhällsbyggnadsbranschen och inte minst standardavtalen i sig, säger Rikard Silverfur.

Förhandlingen sker dock inom BKKs styrelse med begränsad insyn och det måste också råda total enighet för att förändring ska ske. 

– Vi har dock stor förhoppning om att alla parter i BKK, även installatörsbranschen, inser att kryphålet måste pluggas nu när Konkurrensverket så tydligt uppmanat branschen att göra det, säger Rikard Silverfur.

I en tidigare artikel i Fastighetstidningen säger chefsjurist Lovisa Elmgren hos Installatörsföretagen att rabattsystemet är en fråga som de arbetar med, men som tar tid att förändra.

Hur ser du på möjligheterna att lösa det via den revidering som nu sker inom BKK, där Installatörsföretagen för övrigt har två personer i styrelsen?

– Vår bedömning är att det inte finns ett alexanderhugg som löser problemen i de många olika rabattsystem som under lång tid växt fram mellan beställare, grossister och entreprenörer. Men ju fler arenor som frågan om retroaktiva rabatter, kickbacks och bonusar diskuteras på desto bättre. Det bidrar till en förflyttning mot en mer hållbar affär på sikt.

Hur fort förändringen kan ske eller vilka skeden som blir avgörande vet man först i efterhand. Men riktningen mot ökad transparens är odiskutabel, enligt Lovisa Elmgren.

– I revideringen av standardavtalen ligger frågan om årsomsättningsrabatter – som är ett av de rabattsystem som finns – på bordet. Vi bekostar nu en utredning, som ska vara klar under hösten, där vi tar hjälp av en extern expert för att utreda den frågan i grunden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]