[ Annons ]

Det händer mycket just nu på skatteområdet som är av intresse för fastighetsägare och det är till viss del förändringar som man efterlyst.
Publicerat 30 april, 2013

Krönika: Utredningar som förenklar och försvårar

Det händer mycket just nu på skatteområdet som är av intresse för fastighetsägare och det är till viss del förändringar som man efterlyst.

Ulla Werkell.

[ Annons ]

Förutom Företagsskattekommittén, som ju tyvärr förväntas komma med förslag om ytterligare begränsningar i rätten till ränteavdrag (se sidan 52), pågår just nu två andra skatteutredningar som är av intresse för fastighetsägare.

Den första är Bostadsbeskattningsutredningen som ska se över beskattningen av hyresrätter, bostadsrätter i oäkta bostadsföretag och kooperativ hyresrätt. Kommittén ska föreslå förbättring av den skattemässiga ställningen för hyresrätten i syfte att öka utbudet av hyres-bostäder, lämna förslag på en lättnad i beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsföretag och analysera om det bör finnas en rätt till uppskov med skatten även vid köp eller försäljning av en andel i en oäkta bostadsrättsförening.Kommittén  ska också bedöma om det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningar beskattas enligt andra regler och om de bör betala stämpelskatt enligt samma skattesats som gäller för bostadsrätts-föreningar. Man ska också analysera om skatte-reduktion för ROT-arbete kan utvidgas till att även gälla hyresrätter. I uppdraget ingår dessutom att analysera skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av egen bostad och se vilken effekt  höjningarna av schablon-avdraget vid uthyrning (genomfördes 2009) har haft på utbudet av bostäder. Kommittén som leds av lagmannen vid förvaltningsrätten i Umeå, Hases Per Sjöblom ska presentera sina förslag senast den 15 oktober 2013.

Vill regeringen att det ska byggas fler hyresrätter vill det nog till att man gör mer än att bara ta bort fastighetsskatten.”

Förhoppningsvis kommer kommittén att lägga fram förslag som bidrar till att öka neutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna. Hyresrätten är ju i dag missgynnad i jämförelse med både bostadsrätt och egna hem. Vill regeringen att det ska byggas fler hyresrätter- vill det nog till att man gör mer än att bara ta bort -fastighetsskatten.

Den andra pågående utredningen är Skatteförenklingsutredningen som ska lämna förslag till förenklingar av skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer. Syftet med utvärderingen är att undersöka om dagens regler om till exempel räntefördelning och expansionsfond används i den omfattning som är möjligt och om så inte är fallet undersöka orsaken till detta. Utredaren ska göra en översyn av reglerna och dels föreslå åtgärder i syfte att öka den faktiska utnyttjandegraden, om det skulle visa sig att reglerna är underutnyttjade, dels undersöka möjligheterna till förenklingar av de befintliga reglerna. Om det bedöms lämpligt, får utredaren i stället föreslå andra regler med motsvarande syfte som de regler som finns idag. Utredningen ska vara klar senast i oktober 2014.

Samtidigt som det är viktigt att regeringen inte av förenklingsskäl tar bort regler som fungerar utan att i så fall ersätta dem med andra –  möjligen enklare regler – som ger ett minst lika bra materiellt utfall, är det angeläget med en översyn av reglerna för de enskilda närings-idkarna.  Villkoren för dessa har under senare år inte förbättrats i samma utsträckning som för de så kallade 3:12 företagen.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]