[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 25 oktober, 2021

Klimatanpassningar – ett gemensamt ansvar

Fastighetsägare kan ta ett stort ansvar – men inte göra allt. Anders Holmestig efterlyser i sin ledare ett större engagemang från stat och kommun i det gemensamma arbetet för klimatanpassning. 

Sommarens översvämningar har satt behovet av klimatanpassningar i blixtbelysning. Vi behöver agera nu för att skydda våra städer och samhällen mot effekterna av allt kraftigare regn, fler översvämningar och andra former av allt vanligare extremväder.

Kostnaderna för att skydda och anpassa det svenska fastighetsbeståndet har ökat lavinartat i takt med allt kraftigare klimatförändringar. Fastighetsägare har redan idag ett långtgående ansvar och en skyldighet att själva vidta förebyggande åtgärder för att skydda sina fastigheter mot översvämningar, torka, stormar och ras. Men lika naturligt som det är att fastighetsägare tar ansvar för att klimatsäkra sina fastigheter måste det vara för kommunerna att genomföra klimatåtgärder.

[ Annons ]

Kommunerna behöver analysera klimatrisker och mer aktivt vidta åtgärder för att minska effekterna av ett förändrat klimat. Det är varken långsiktig eller hållbart att lägga ansvaret på en enskild aktör för att klimatsäkra vårt samhälle. Klimatkrisens utmaningar kräver ett gemensamt ansvarstagande av stat, kommun och fastighetsägare.

Kommunerna behöver analysera klimatrisker och mer aktivt vidta åtgärder för att minska effekterna av ett förändrat klimat.

Globala och regionala klimatförändringar som höjda havsnivåer, skred och extremväder är risker som enskilda fastighetsägare varken kan eller är lämpade att möta individuellt. Här krävs i stället kollektiva insatser från statlig och kommunal nivå. EU:s nya klimatlag tydliggör också statens ansvar för att stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar, minska sårbarheten och genomföra klimatåtgärder.

Investeringarna i klimatanpassningsåtgärder behöver öka, både på fastighetsnivå men också på samhällsnivå. Att stödja klimatinvesteringar är en viktig uppgift i den gröna omställningen. Med det ökade ansvar som EU:s klimatlag lägger på staterna är det också motiverat att stötta klimatåtgärder som genomförs av fastighetsägare men där hela samhället drar nytta av åtgärder.

En prioriterad fråga för regeringen är därför att se till att stötta klimatanpassningsåtgärder som genomförs av fastighetsägare men som har stor betydelse för samhället. Ofta medför åtgärder på en enskild fastighet att andra fastigheter avlastas och trycket på de gemensamma systemen minskar. Fastighetsägare bör därför kunna få statligt stöd för att öka skyddet på den egna fastigheten när åtgärderna samtidigt bidrar till att öka samhällsnyttan.  

Klimatkrisens utmaningar kan inte lösas av att en eller några få aktörer vidtar åtgärder. Det kräver ett gemensamt ansvarstagande mellan stat, kommun och fastighetsägare. Det är därför bra att regeringen i budgeten för 2022 satsar för att stödja kommunernas åtgärder för klimatanpassning. Det skickar en tydlig signal om att kommunerna måste öka takten i klimatanpassningen för att förebygga klimatrisker och minska skador och kostnader framöver.

De åtgärder som bidrar till att minska hela samhällets sårbarhet behöver finansieras gemensamt. Klimatanpassningen kräver ett gemensamt åtagande och gemensam finansiering, där alla parter tar sin del av ansvaret för att klimatsäkringen.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]