[ Annons ]

Det saknas lagstöd för kraven på bolåneamorteringar. Det slår Kammarrätten fast i ett yttrande över Finansinpektionens förslag om amorteringar, som just nu är ute på remiss.
Publicerat 17 april, 2015

Kammarrätten: Amorteringskraven är olagliga

Det saknas lagstöd för kraven på bolåneamorteringar. Det slår Kammarrätten fast i ett yttrande över Finansinpektionens förslag om amorteringar, som just nu är ute på remiss.

Finansinspektionens förslag om amorteringskrav för bolånekunder åker på ett rejält bakslag.

[ Annons ]

I ett remissyttrande från Kammarrätten ifrågasätter domstolen de rättsliga förutsättningarna för att införa amorteringskrav genom myndighetsföreskrifter.

– Finansinspektionens förslag om tvingande amorteringskrav skulle få stora konsekvenser för många låntagare och det måste finnas ett tydligt stöd i lag för att genomföra sådana föreskrifter, menar kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

För att Finansinspektionen ska få meddela föreskrifter måste det framgå av en lag att föreskrifter får meddelas inom ett visst område. Finansinspektionen menar att det lagliga stödet för att meddela föreskrifter finns i sundhetsregeln i 6 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Inspektionen tolkar bestämmelsen i ljuset av hur marknaden och Finansinspektionens roll och uppdrag utvecklats sedan regleringen infördes. Kammarrätten anser däremot att sundhetsregeln framförallt bör bedömas med utgångspunkt i dess lydelse och förarbeten. Kammarrätten gör därför en mer inskränkt tolkning av de rättsliga förutsättningarna för inspektionen att meddela tvingande föreskrifter med stöd av sundhetsregeln. Kammarrätten håller därför inte med Finansinspektionen att det utifrån de skäl som angetts för regleringen går att grunda föreskrifterna på sundhetsregeln.

Finansinspektionen gör en vidare tolkning av sundhetsregeln än vad lagstiftaren har avsett. Det är inte möjligt för en myndighet att utvidga sin rätt att meddela föreskrifter på det sättet och kammarrätten avstyrker därför förslaget, avslutar Stefan Holgersson.

Amorteringskraven är tänkta att träda i kraft i augusti i år. Enligt Mäklarstatistik har de kommande kraven bidragit till skenande priser på bostadsmarknaden, inte minst i Stockholms innerstad där snittpriserna stigit till 80 000 kronor per kvadratmeter.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]