Publicerat 3 februari, 2021

JM höjer målet för rörelsemarginalen till 12 procent (10), inför nya mål för avkastning och tillväxt

Bostadsutvecklaren JM uppdaterar och etablerar nya finansiella mål, att gälla från 1 januari 2021, för att tydligare stödja tillväxt i verksamheten och kontinuerlig ökning i vinst per aktie. De sammantagna finansiella målen syftar till att balanserat stödja den långsiktiga finansiella utvecklingen i koncernen och samtidigt vara anpassade till verksamhetens cykliska karaktär. Det framgår av bokslutskommunikén för 2020 som släpptes idag.

Målet för koncernens rörelsemarginal höjs till att genomsnittligt uppgå till 12 procent från att tidigare ha uppgått till 10 procent. Resultat från fastighetsförsäljningar ingår fortsatt i rörelsemarginalsmålet. Höjningen av målet är en anpassning till den faktiskt uppnådda marginalnivån för JM under lång tid och bedömd potential framåt.

Ett avkastningsmål införs där avkastning för eget kapital genomsnittligt över tid ska uppgå till 25 procent. Detta nya mål är en anpassning till den faktiska avkastningen under lång tid och tar hänsyn till att projektutvecklingsaffären kontinuerligt skapar riskkapital i form av övervärden i projekt- och exploateringsfastigheter som inte redovisas i balansräkningen. Målet stödjer också en över tid optimerad kapitalstruktur och ökad vinst per aktie.

Ett tillväxtmål införs där den genomsnittliga ökningen av antalet produktionsstartade bostäder långsiktigt ska uppgå till 4 procent per år. Utgångspunkten är en årstakt om cirka 3 800 produktionsstarter som bedöms motsvara koncernens nuvarande resurssättning utifrån byggrättsportfölj och bemanning.

De tidigare målen om synlig soliditet 35 procent över en konjunkturcykel och utdelningsandel om 50 procent av koncernens resultat efter skatt över en konjunkturcykel behålls som riktvärde för kapitalstruktur respektive policy för utdelning men utgör definitionsmässigt inte finansiella mål för styrningen av koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]