Foto: Shutterstock
Publicerat 12 mars, 2020

Inget frival för verksamheters avfall

Regeringen kommer inte att gå vidare med förslaget att ge fastighetsägare möjlighet att själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall från verksamheter.

I lagrådsremissen med förslag till genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet framkommer att regeringen inte har för avsikt att genomföra något frival, som innebär att verksamheter själva ska kunna välja vem som hämtar och behandlar även avfall  som normalt faller under kommunens ansvar. Där står:

[ Annons ]

”Med anledning av vad som framkommit under remitteringen av promemorian bedömer regeringen att frågan om möjlighet till undantag från kommuners ansvar i fråga om kommunalt avfall från andra källor än hushåll behöver utredas vidare. Regeringen föreslår därför inte att bemyndigandet ska införas.”

– Det är synd att regeringen nu stänger dörren för de aktörer som vill komma igång och göra mer för miljön än kommuners LOU-upphandlade lägsta priserbjudande, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Bakgrunden är att många fastighetsägare vill ta ett samlat grep om allt avfall som genereras inom fastigheten och därför velat upphandla all avfallshämtning själva. Främst handlar det om den fraktion som benämns ”med hushållsavfall jämförligt avfall”. Dels råder det otydlighet hur denna fraktion ska avgränsas. En otydlighet som får mindre betydelse om en och samma entreprenör hämtar allt. Dels är många inte nöjda med den återrapportering som de kommunala hämtarna levererar. Statistik över olika avfallsmängder blir allt viktigare när kraven på detaljgrad i hållbarhetsredovisningar ökar.

Kommunernas branschorganisation för avfallshantering, Avfall Sverige, menade å sin sida att ett frival riskerat att bli dyrt och ineffektivt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]