Foto: Shutterstock.
Publicerat 16 januari, 2018

Inga sprickor i nya fasaden

De enstegstätade fasaderna gav putsen dåligt rykte. Nu hoppas branschen att riktlinjerna i SPEF:s kvalitetsprogram ”Säker Fasad” ska innebära en återupprättelse.

Under 2000-talet byggdes det många villor och flerfamiljshus med den så kallade enstegsmetoden. Ett fasadsystem som visade sig medföra en ökad risk för problem med fukt som inte kunde lämna stommen.

[ Annons ]

– En viktig del att tänka på, oavsett fasadmaterial, är hur anslutningar till andra material och genomföringar sker. Har man till exempel utformat ett fönsterbleck fel så kan det tränga in vatten. Det kan ske oavsett vad det är för fasad-material. Men efter det som skedde med vissa typer av enstegstätade fasader fick putsen ett dåligt rykte, säger Johan Onno, vd för SPEF som den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande.

Som en reaktion på de problem som uppstod kring enstegstätade fasader, och inte minst den oro som väcktes hos beställare, togs kvalitetsmärkningen ”Säker Fasad” fram. Än så länge har det bara använts i ett tiotal projekt. Men nu har ramarna förtydligats ytterligare.

– Tanken med säker fasad är att slutkunden ska kunna känna sig fullständigt trygg. Man behöver aldrig stå med skägget i brevlådan om man köpt en Säker fasad, säger Johan Onno.

Extern kontroll

1 Konceptet ingår en tredjepartskontroll som prickar av efter en checklista i flera skeden.

2 I projekteringen ska det tydligt framgå att man planerat för exempelvis hur genomföringar ska utföras så att det inte kan läcka in vatten.

3 Innan själva montaget kontrolleras att stomme och isolering inte är fuktig, så att man inte riskerar att bygga in fukt.

4 I projektets slutfas ska entreprenören leverera en drifts- och skötselinstruktion till fastighetsägaren.

Boverkets byggregler, BBR, skärptes för två år sedan när det gäller fuktskyddet i fasader. Bland annat ska fasaden ha kapillärbrytande egenskaper, alltså att fukten inte får tränga in till vitala delar som stommen. Fasaden måste också kunna leda ut fukt som eventuellt kommer in.

För att effektivisera processen genomfördes nyligen en förändring i Säker Fasad. Där det tidigare var spef som satte kriterierna sker det nu genom att producenten av fasadsystemet (materialen i fasaden) själv intygar att de uppfyller alla de krav som ställs.

Men lämnar det inte öppet för ett visst godtycke? Riskerar man inte att åter hamna i samma situation som när byggarna sa att enstegtätade fasader var en säker lösning?

– Nej, Säker Fasad bygger på att materialleverantörerna intygar och ansvarar för att systemet har testats mot och uppfyller kraven i bbr och att entreprenören är rätt utbildad för montaget, säger Johan Onno.

Garantin för att det verkligen uppfylls är att försäkringsbolaget GarBo på de grunderna tecknar en så kallad Säker Fasadförsäkring.

Johan Onno betonar vikten av att den drifts- och skötselinstruktion som ska ingå verkligen följs.

– Om det exempelvis behöver klottersaneras, eller sättas upp en markis, ska inte vem som helst göra det. Då riskerar man att förstöra själva fasadsystemet, säger Johan Onno.

På senare tid har det varit ett stort fokus på själva fasadsystemen. Inte en oviktig faktor menar Johan Onno.

– Men det slutliga resultatet avgörs till syvende och sist av entreprenörens kompetens och utbildning. Därför ställer Säker Fasad som krav att fasadmontaget ska göras av en av spef utbildad certifierad fasadentreprenör som dessutom ska ha genomgått en utbildning i leverantörens system.

Fotnot: SPEF hette ursprungligen Svenska Puts-entreprenörsföreningen, numera används enbart den ursprungliga förkortningen som namn. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]