Vi gjorde en enkät där det är tydligt att regeringspartierna, S och MP just nu inte har planer på ändringar, i alla fall inte innan en utredning i frågan är klar.
Publicerat 6 februari, 2017

Hur står de politiska partierna i frågan om andrahandsuthyrning?

Vi gjorde en enkät där det är tydligt att regeringspartierna, S och MP just nu inte har planer på ändringar, i alla fall inte innan en utredning i frågan är klar.

Allianspartierna ser gärna att schablonavdraget höjs och Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna öppnar även dörren för att även bostäder köps enbart för att hyras ut. Vänsterpartiet anser att dagens regler är för generösa, inte minst för de som hyr ut bostadsrätter.

[ Annons ]

Frågor: 

1) Hur ser ni på andrahandsmarknaden för bostäder? 

2) Idag kan ägare av bostadsrätt ta ut en hyra som motsvarar 4 procents ränta av marknadsvärdet plus driftkostnader. För hög, låg eller rimlig?

3) I dag är schablonavdraget för skatt 40 000 kronor/år vid uthyrning. För högt, lågt eller rimligt?

4) Anser ni att privatpersoner ska ha rätt att köpa lägenhet/er som sedan används för att hyra ut?

5) Hur ser ni på att andrahandsmarknaden i princip tar ut marknadshyror samtidigt som hyror för hyresrätter sätts efter så kallade bruksvärden?

Caroline Szyber, KD

”Höj schablonavdraget”

1) Det går inte att lösa dagens bostadskris genom att bygga bort den. Det befintliga beståndets utnyttjande bygger på en fungerande och aktiv andrahandsmarknad.

2) Det går att se en förhöjd uthyrning som följt reformen som infördes av Stefan Attefall, samtidigt måste utnyttjandet av det befintliga beståndet höjas ytterligare. Att tillåta utökade avkastningsmöjligheter kan stimulera detta.

3) Schablonavdraget överskrids snabbt i storstadsregionerna och är för lågt. Fler skulle lockas att bli hyresvärdar med ett högre schablonavdrag.

4) Nej, det vill vi inte öppna för. Det sker till viss del idag och att det förekommer illustrerar tillkortakommandet hos dagens hyressättningssystem.

5) Tillståndet på andrahandsmarknaden är ett utslag av systemet för hyror i förstahandskontrakt. Transparens och trygghet på andrahandsmarknaden har främjats genom större avkastningsmöjligheter då fler kontrakt blivit vita. Utan dagens regler på andrahandsmarknaden skulle de negativa effekterna av dagens hyressättningssystem slå ännu hårdare mot bostadsmarknadens ”outsiders” än vad det gör idag.

 

Nooshi Dadgodstar, V

”Bruksvärde även vid uthyrning av bostadsrätter”

1)  Andrahandsboende i bostadsrätt eller villa har i och med den nya lagen blivit ett mycket dyrt och otryggt boende. Den nya sortens systematiska andrahandsuthyrning riskerar att skapa ekonomiska klyftor och inlåsningar där många behåller sin bostadsrätt eller till och med köper upp fler (utan att själva bo där) för att tjäna pengar på allt fattigare bostadslösa.

2) Hyran sätts alltså inte i relation till ägarens utgifter utan till bostadens marknadsvärde oavsett om den är belånad. Det har lett till orimligt höga hyresnivåer. Lagen har dessutom avskaffat möjligheten att få tillbaka överhyror i efterhand, vilket gör det riskfritt att ta ut en olagligt hög hyra. Vi vill se en bruksvärdeshyra istället.

3) Vi har för närvarande inga förslag på ändringar kring det.

4) Vi är negativa till det då det öppnar för en spekulation i bostäder.

5) Andrahandshyrorna vid uthyrning av hyresrätter sätts enligt bruksvärdesprincipen. Det borde även gälla andrahandsuthyrning i ägt boende. Det finns ingen anledning att ha olika regelverk för dessa två.

 

Johan Löfstrand, S

”Vi väntar på utredningen”

1)  Andrahandsmarknaden ser till att befintliga bostäder utnyttjas så effektivt som möjligt, men det bekymmersamt med de kraftiga hyresökningarna för andrahandshyror. En utredning som är tillsatt ska bedöma hur en lämplig avvägning mellan parternas intressen bör göras när privatpersoner hyr ut bostäder. Jag vill avvakta resultatet innan jag tar ställning till eventuella förändringar av dagens lagstiftning.

2)  I dagens ränteläge känns den snarare för hög än för låg. Men jag vill avvakta den pågående utredningen.

3)  Vi har idag inga planer på att förändra schablonavdraget.

4)  Att köpa en bostadsrätt i rent spekulationssyfte är inget som vi bejakar. Det är inte heller tillåtet med dagens lagstiftning.

5)  Lagen om uthyrning av egen bostad gäller för villor, äganderätter och bostadsrätter ägda av privatpersoner. Vad gäller hyresrätter så äger inte hyresgästen sin bostad och har därmed inte några kapitalkostnader att ta hänsyn till vid andrahandsuthyrning.

 

Ewa Thalén Finné, M

”Ok att köpa lägenhet för uthyrning”

1) Andrahandsmarknaden är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden.

2) Vi anser att detta är en rimlig nivå.

3) En rimlig nivå, men vi utesluter inte att nivån kan komma att höjas när budgetutrymme finns.

4) Ja, det ser vi inga problem med.

5) Andrahandsuthyrning är ett komplement till bostadsmarknad, där i första hand bostadsrättslägenheter hyrs ut i andra hand. När det gäller hyror för hyresrätten behöver systemet bli mer flexibelt och hyressättningen bör i högre grad återspegla läge och standard på bostaden.

 

Robert Hannah, L

”Fler ägarlägenheter till uthyrning”

1) Andrahandsuthyrning skapar fler möjligheter till flexibla lösningar och gör att bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt. Det betyder extra mycket i tider av ökande bostadsbrist.

2)  Vi vill underlätta till mer uthyrning genom att ta ett ytterligare steg för friare hyressättning genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran. Vi måste få ut fler outnyttjade bostäder på marknaden för att lösa bostadsbristen.

3) Liberalerna vill stimulera andrahandsuthyrning genom att höja detta schablonbelopp. Vi kommer att presentera förslag under 2017 på hur skattevillkoren vid andrahandsuthyrning ska förbättras.

4) Ja, bland annat genom fler ägarlägenheter. För uthyrning av ägarlägenhet gäller ju samma regler som för småhus, dvs. att ägaren får hyra ut lägenheten fritt och utan att behöva tillstånd.

5) Det visar att den svenska bostadsmarknaden inte är i balans. Vi vill göra grundläggande reformer av hyressättningen och möjliggöra fri hyressättning i nybyggnation (med starkt besittningsskydd och förutsägbar indexreglering under hela perioden hyresgästen bor kvar). I det befintliga beståndet behöver bruksvärdessystemet reformeras så att läge får större genomslag.

 

Ola Johansson, C

”Reglering av andrahandsmarknaden ingen lösning”

1) Positivt om det innebär att redan befintlig bostadsyta utnyttjas bättre genom att fler bostäder/rum/hus kommer ut på öppen marknad.

2) Rimlig. Att det anses högt idag beror på att vi har en illa fungerande bostadsmarknad som orsakats av alltför reglerade hyror på den ordinarie marknaden. Att kopiera över regleringen också på andrahandsmarknaden är ingen lösning för framtiden.

3) Centerpartiet skulle på sikt vilja se en full avdragsrätt.

4) Det är inte en modell som vi är vana vid i Sverige av historiska skäl, men det är värt att pröva, om inte annat som ett sätt att finansiera nyproduktion av bostäder med privat kapital från enskilda.

5) Bruksvärdessystemet har många inbyggda problem och behöver reformeras, alternativ ersättas av en mer marknadsbaserad hyra, för att få igång produktion av hyresrätter och uppnå balans på tillgång och efterfrågan.

 

Emma Hult, MP

”Problematiskt med de höga hyrorna”

1) Vi har stor bostadsbrist i Sverige, där kan andrahandsuthyrning utgöra en viktig del för att utnyttja det befintliga beståndet bättre. Det är samtidigt viktigt att boendeformerna är långsiktiga och trygga.

2) Miljöpartiet har inget förslag på att ändra systemet för hyressättning vid uthyrning av bostadsrätt.

3) Schablonavdraget har mer än dubblerats under senare år från 18 000 år 2011 till dagens 40 000.Vi har inget förslag om att höja nivån i dagsläget.

4) Vi vill inte se över lagen i syfte att ge privatpersoner rätt att köpa en eller flera lägenheter med syftet att hyra ut i andrahand utan föreningens tillåtelse eller utan vidare skäl. inkomster har råd att bo i.

5) Miljöpartiet är förespråkare av bruksvärdessystemet. När den borgerliga regeringen 2010 gjorde vissa förändringar i hyressättningssystemet accepterade vi dem men sa samtidigt att vi ville göra en uppföljning. Vi ser det som problematiskt med de höga hyresnivåer som förekommer på delar av andrahandsmarknaden i dag.

 

Roger Hedlund, SD

”Kommuner ska inte köpa och hyra ut i andra hand”

1) Andrahandsmarknaden är bra både för att det skapar fler tillgängliga bostäder tillfälligt för bostadssökande och för dem som tillfälligt inte har användning av sin bostad ska kunna bo kvar. Vad vi ifrågasätter är möjligheten för kommuner att äga bostadsrätter som sedan hyrs ut i andrahand och där föreningen därmed åsidosätts, exempel nu är det uppkomna bostadsbehovet med anledning av anvisningslagen för personer med uppehållstillstånd i Sverige.

2) Rimligt, vi ställer oss bakom dagens nivå. Ett minskat avdrag skulle förmodligen försämra utbudet på marknaden. Det är samtidigt så högt att en höjning bara skulle gynna de som tar ut höga andrahandshyror.

3) Rimligt, vi ställer oss bakom dagens nivå.

4) Nej, detta skulle problematisera hela förfarandet med att ha bostadsrättsföreningar och skapa negativa följdeffekter för ägarna i en förening.

5) Andrahandsmarknaden har andra förutsättningar för att hyra ut och en försämrad möjlighet till hyressättning skulle förmodligen minska utbudet av andrahandslägenheter vilket ger negativa effekter på bostadsmarknadens utbud.

Läs mer: 

Andra hand i första hand 

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]