Publicerat 26 augusti, 2020

Hufvudstadens resultat tyngdes av negativa värdeförändringar i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Hufvudstadens resultat tyngdes av negativa värdeförändringar i andra kvartalet 2020. Förvaltningsresultatet minskade också jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen, det vill säga hyresintäkterna för fastigheter och parkering, sjönk till 419,5 miljoner kronor (486,9), en minskning med 13,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, rörelseresultatet före jämförelsestörande poster och värdeförändringar, sjönk till till 266,6 miljoner kronor (335,4), en minskning med 20,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -684 miljoner kronor (1 265,9). Här ingår jämförelsestörande poster på 34,7 miljoner kronor (0,0) och värdeförändringar på fastigheter med -985 miljoner kronor (960).

Resultatet efter skatt blev -583 miljoner kronor (981,7). Resultat per aktie hamnade på -2,83 kronor (4,76).

Substansvärdet, EPRA NTA, per aktie låg på 175 kronor (176) per den 30 juni.

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,7 procent (6,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (2,9).

Jämförelsestörande poster var 34,7 miljoner kronor (0,0) och avser försäkringsersättning för hyresförluster och räddningskostnader efter branden i Vildmannen 7 år 2017.

"Ett resultat av detta har varit att betalningsförmågan försämrats under kvartalet för flera av våra hyresgäster inom butik och restaurang. Hufvudstaden har därför haft en nära dialog för att på bästa affärsmässiga sätt stödja våra hyresgäster genom denna period. Totalt har vi tecknat över 350 överenskommelser om tillfälliga hyresrabatter för andra kvartalet. I halvårsbokslutet 2020 uppgår dessa hyresrabatter till cirka 90 miljoner kronor. Av dessa redovisas cirka 39 miljoner kronor som ersättning från staten enligt lokalhyresstödpaketet. Det medför att Hufvudstadens resultat påverkats negativt med drygt 50 miljoner kronor. Periodens resultat har även påverkats av ökade kostnader för kundförluster", skriver bolaget i delårsrapporten.

Dialoger fortgår även under tredje kvartalet för att på bästa affärsmässiga sätt hjälpa hyresgästerna att överbrygga den här utmanande perioden. Resultatet från bolagets löpande verksamhet bedöms bli påverkat även under kommande kvartal.

"Hufvudstadens finansiella ställning är stark med goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra fastigheter och marknadsplatser. Även om hyresbetalningar tillfälligt har påverkats står bolaget fortsatt stabilt. Affärsidén ligger fast och fastigheter i bästa kommersiella läge i Sveriges två största städer bedöms fortsatt vara attraktiva", avslutar bolaget i delårsrapporten.

Hufvudstaden, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter419,5486,9-13,8%
Förvaltningsresultat266,6335,4-20,5%
Resultat före skatt-6841 265,9
Nettoresultat-583981,7
Resultat per aktie, kronor-2,834,76
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor175176-0,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]