Publicerat 5 november, 2020

Hufvudstadens hyresintäkter och förvaltningsresultat sjönk i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till 428,0 miljoner kronor (469,5), en minskning med 8,8 procent mot föregående år.

Bruttoresultatet för fastighetsförvaltningen, driftsnettot, sjönk till 303,9 miljoner kronor (347,0), en minskning med 12,4 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före värdeförändringar, förvaltningsresultatet, mnskade till 295,2 miljoner kronor (342,2), en minskning med 13,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 106,8 miljoner kronor (721,1). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med -155,5 miljoner kronor (408,0) och värdeförändringar på räntederivat med noll miljoner kronor (0,4).

Resultatet efter skatt blev 78,7 miljoner kronor (563,5), en minskning med 86,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,38 kronor (2,73), vilket innebär en minskning med 86,1 procent mot föregående år.

Det aktuella substansvärdet, EPRA NTA, minskade till 176 kronor per aktie (179) per den 30 september.

Bolaget har genomfört återköp av 3,96 miljoner egna A-aktier för 500 miljoner krnor till en genomsnittlig kurs på 126,29 kronor per aktie.

Hyresvakansgraden per den 30 september var 9,1 procent (7,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (3,0).

I delårsbokslutet för 2020 uppgår hyresrabatter i samband med covid-19 till 92 miljoner kronor efter ersättning från staten enligt lokalhyresstödpaketet under andra kvartalet. Av dessa avser 42 miljoner kronor rabatter för tredje kvartalet. Periodens resultat har även påverkats av ökade kostnader för kundförluster.

Dialoger fortgår även under fjärde kvartalet för att på bästa affärsmässiga sätt hjälpa hyresgästerna att överbrygga den här utmanande perioden. Resultatet från bolagets löpande verksamhet bedöms därför bli påverkat även under kommande kvartal.

Hufvudstaden, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter428,0469,5-8,8%
Driftöverskott303,9347,0-12,4%
Förvaltningsresultat295,2342,2-13,7%
Resultat före skatt106,8721,1-85,2%
Nettoresultat78,7563,5-86,0%
Resultat per aktie, kronor0,382,73-86,1%
Substansväred, EPRA NTA, per aktie176179-1,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]