[ Annons ]

Publicerat 20 oktober, 2013

Höjd skatt på fastigheter kan leda till prisfall och instabil marknad

När regeringen i september presenterade sin budgetproposition inför 2014 återfanns två av förslagen från Hyresbostadsutredningen. Regeringen överväger dels att lägga förslag om möjlighet till hyressänkningar vid bristande underhåll, dels att individuellt avtalade hyror mellan hyresvärd och hyresgäst ska kunna ges presumtionsverkan.  Vi välkomnade de båda förslagen som de översiktligt beskrevs och motiverades i Bergendahls utredning av hyresmarknaden. […]

När regeringen i september presenterade sin budgetproposition inför 2014 återfanns två av förslagen från Hyresbostadsutredningen. Regeringen överväger dels att lägga förslag om möjlighet till hyressänkningar vid bristande underhåll, dels att individuellt avtalade hyror mellan hyresvärd och hyresgäst ska kunna ges presumtionsverkan. 

[ Annons ]

Vi välkomnade de båda förslagen som de översiktligt beskrevs och motiverades i Bergendahls utredning av hyresmarknaden. De skulle bland annat bidra till en tydligare koppling mellan hyresintäkter och förvaltningskvalitet, samt ge fastighetsägare ett större utrymme att utveckla och individuellt anpassa sitt erbjudande till hyresgästerna.

Var mycket försiktig med att förändra förutsättningar för fastighetsbranschen genom generella och övergripande åtgärder.”

Tyvärr presenteras de båda reformerna bara som överväganden i budgeten och inte som konkreta förslag. Det är därför ingen särskilt kvalificerad gissning att sonderingar kring möjligt parlamentariskt stöd och opinionsyttringar i propositionens

kölvatten kommer att avgöra om regeringen går från att överväga till att faktiskt presentera konkreta förslag. Risken är därför överhängande att kloka och nödvändiga förslag stannar i promemorior som aldrig lämnar byrålådan hos regeringskansliets tjänstemän.

En annan fastighetsrelaterad nyhet från budgetpresentationen, som i stort sett passerat obemärkt förbi, är finansministerns uttalande om att den kommersiella fastighetssektorn är underbeskattad och att det finns mer att hämta i form av skatteintäkter från den. Jag kommenterade själv Anders Borgs utspel i Dagens industri med att man bör vara mycket försiktig med att skruva på villkoren för fastighetsbranschen, eftersom det riskerar att leda till en osäkerhet och instabilitet som lätt sprider sig till banksektorn. En utveckling som kan hota både den ekonomiska återhämtningen och möjligheterna till ökad tillväxt.

Vad finansministern helt verkar bortse ifrån när han öppnar för ett ökat skatteuttag på fastigheter är de särskilda villkor som gäller i fastighetsbranschen. Till skillnad från andra näringssektorer är fastighetsbranschen en mycket kapitalintensiv bransch där en stor del av kapitalet är bundet i just fastigheterna. Fastigheter som i de allra flesta fall är finansierade genom lån hos banker och kreditinstitutet. Och det är ingen liten sektor vi talar om. Hela 60 procent av alla panter i banksystemet är knutna till fastigheter.

Utvecklingen har drivits på av att den svenska fastighetsmarknaden under den ekonomiska krisen har setts som förhållandevis säker och stabil med följd att såväl svenska som utländska aktörer under de senaste åren kraftigt ökat sina investeringar.

En naturlig konsekvens av ett ökat skattetryck är att det blir dyrare att investera i och äga fastigheter. Det är därför inte bara sannolikt utan också troligt att utländska investerare vid en skattehöjning skulle dra öronen åt sig och omvärdera sin närvaro på den svenska marknaden. Det skulle i sin tur ge kraftiga återverkningar på fastighetsvärdena. Ett prisfall på 10–15 procent är inte osannolikt, ett prisfall som skulle slå hårt mot stabiliteten i banksektorn.

Men följderna stannar inte bara vid att stabiliteten i banksektorn hotas när värdet på panterna sjunker. Det blir också dyrare för kommersiella fastighetsbolag att låna när bankerna ökar sina riskpremier. Det smittar av sig på hela fastighetsbranschen och leder till att investeringar i bostäder blir dyrare. Intresset för att investera i bostadsfastigheter sjunker och nyproduktionen minskar ytterligare.

Mitt budskap till Anders Borg är därför mycket tydligt. Var mycket försiktig med att förändra förutsättningar för fastighetsbranschen genom generella och övergripande åtgärder. Vill regeringen förändra skatteuttaget för fastighetsbranschen bör det vara genom väl underbyggda förslag som bidrar till att skapa en fastighetsmarknad som fungerar. Det är ett arbete som vi gärna bidrar till.

För övrigt…

…borde politiker tänka lite längre än till nästa val.
Då kanske vi skulle få en fungerande bostadsmarknad.

…blir jag både orolig och bekymrad över allt tal om
subventioner till bostadsbyggare. Bättre subventionera boendet,
i så fall!

…trivs jag bra i den nya öppna kontorslösningen vi har skapat
för bättre kommunikation internt. Fler borde pröva!

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]