Malmö stads jury har utsett The Embassy of Sharing, av Midroc Property Development och Wingårdh arkitektkontor, till vinnare av markanvisningstävlingen för den sista centrumtomten i Hyllie. Illustration: Wingårdh arkitektkontor
Publicerat 25 april, 2018

Högtryck för branschen i Malmö

Det byggs som aldrig förr i Malmö. Nyproduktionstakten är hög för såväl kontor som för bostäder och fastighetsmarknaden bedöms under det kommande året fortsatt vara god.

Näringsliv | Malmö har gått från industristad till kunskapsstad. Malmö Högskola fick 2018 universitetsstatus vilket väntas ge ytterligare skjuts åt stadens näringsliv.

[ Annons ]

Arbetslösheten är emellertid fortsatt hög, betydligt högre än riket i stort.

Kontor | Efterfrågan på moderna, flexibla lokaler bedöms vara mycket god. Lokaler om 100–400 kvadratmeter är särskilt efterfrågade. Hyres- och vakansnivåer är överlag stabila. Potentialen för stigande hyror bedöms liten då det finns en väldigt hög nyproduktionstakt.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter vid kommunikationsnära lägen såsom Malmö C, Triangeln och Hyllie. I alla dessa områden pågår det stora projekt som kommer tillföra Malmös kontorsmarknad nya moderna kontorsytor under de närmsta åren.

Handel | Det har skett en viss återhämtning på butiksmarknaden under den senaste tiden, dock finns det vissa områden eller köpcentrum som fortfarande har svårigheter att hitta rätt i butiksutbudet.

Konkurrensen från e-handel samt Malmös många ny-, om- och tillbyggda köpcentrum är stor vilket bedöms medföra fortsatt press på butiksmarknaden i city. En intressant omvandling som sker är köpcentrumet Malmö Entré där Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad som åtar sig att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré.

Bostäder | Sedan 1990 har Malmö vuxit med närmare 40 procent.  Befolkningstillväxten har inte motsvarats av tillräcklig nyproduktion vilket resulterat i låga vakanser.

Malmö har också en väldigt ung befolkning vilket sätter sin prägel på bostadsmarknaden. Särskilt god är efterfrågan på mindre lägenheter.

Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden vände under andra halvåret 2017. Under det senaste året har bostadsrättsmarknaden gått ned med cirka 5 procent i de centrala delarna av Malmö. Det råder en viss osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommande projekt.

Miljardsatsning pågår för att uppdatera sjukhusområdet i Malmö. Ombyggnationen som kommer att ge sjukhuset cirka 100 000 fler kvadratmeter har kommit så långt att schaktning pågår. Illustration:White arkitekter

Investeringsmarknad |Bostadsfastigheter fortsätter att vara attraktiva investeringar. Detta gäller även för objekt utanför A- och B-lägen, till exempel miljonprogramsfastigheter som nu upplever ett stort intresse från marknaden. Direktavkastningskraven har bibehållits eller sjunkit något inom samtliga delmarknader under det senaste året.

Det finns även ett stort intresse för investeringar i kommersiella fastigheter i Malmö. Transaktionsaktiviteten har förvisso varit relativt låg, men ett antal intressanta transaktioner har skett under senare år. Såväl inom CBD som i Hyllie har det noterats rekordlåga direktavkastningskrav, och rekordhöga priser, för nyproducerade kontorsfastigheter.

Bland säljare och köpare finns såväl lokala/regionala bolag som nationella aktörer. Även internationella investerare har varit aktiva, både som köpare och säljare. Marknaden bedöms dock bli allt mer polariserad i takt med att ytterligare nyproduktion tillförs beståndet.

Thomas Green,
Svefa

Trianon satsar på nyproduktion

Fastighetsbolaget Trianon som börsnoterades juni 2017 har hela sitt bestånd i Malmö och vd Olof Andersson känner sig trygg med investeringarna.

– Det ser bra ut för Malmö och den bild av en stad med stora problem som finns i Stockholm känner vi inte riktigt igen här.

För Trianons del har börsnoteringen inneburit en satsning på såväl nyproduktion och förvärv.
I juni förre året köptes köpcentret Entré och portföljen har ut-ökats med såväl nyproducerade som befintliga hyresfastigheter. Bolagets långsiktiga mål är att de närmaste 3 till 4 åren öka marknadsvärdet på beståndet till 6,6 miljarder kronor. Just nu har man ett värde på cirka 5 miljarder.

– Fokus just nu är att utveckla Entré och Rosengård centrum, samt att bygga mer hyresbostäder eftersom det råder stor bostadsbrist, säger Olof Andersson.

Nyproduktion anser han ger bättre avkastning än att köpa befintliga fastigheter. Bolaget har 100 lägenheter i produktion som ska stå klara till april.

David Grossman

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]