[ Annons ]

Aktiviteten i den svenska ekonomin var fortsatt hög fjärde kvartalet i fjol och medförde att BNP-tillväxten uppgick till 5,5 procent helåret 2010. Det är det högsta tillväxttalet sedan rekordåret 1970, då den var 6,5 procent. Det enligt Statistiska Centralbyrån.
Publicerat 15 mars, 2011

Hög aktivitet i svensk ekonomi

Aktiviteten i den svenska ekonomin var fortsatt hög fjärde kvartalet i fjol och medförde att BNP-tillväxten uppgick till 5,5 procent helåret 2010. Det är det högsta tillväxttalet sedan rekordåret 1970, då den var 6,5 procent. Det enligt Statistiska Centralbyrån.

Fjärde kvartalet 2010 var det återigen näringslivets produktion som utgjorde den främsta drivkraften i den återhämtning i ekonomin som pågått sedan hösten 2009. En tendens är dock att produktionsökningarna har dämpats inom flera branscher och att hushållen ser ut att hålla hårdare i sina plånböcker.

[ Annons ]

Hushållen fortsatte att öka sina konsumtionsutgifter i hög takt fjärde kvartalet, med 1,0 procent jämfört med kvartalet innan. Det innebar som på så många andra områden i ekonomin en viss dämpning i utvecklingen från tredje kvartalet. Konsumtionen i Sverige fortsätter att öka betydligt starkare än i övriga EU. Bilinköpen var liksom tidigare den enskilt starkaste drivkraften till konsumtionsökningen, men en dämpning här tycks nu vara på gång. Andra poster i hushållsbudgeten som stigit kraftigt är resor och energikostnader. Samtidigt indikeraren minskad försäljningsvolym för detaljhandeln tre månader i följd (nov-jan) en försiktigare attityd hos hushållen. Liksom tidigare kvartal i fjol har hushållen minskat sitt sparande för att finansiera sin konsumtion.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 6,3 procent under helåret 2010. En kraftig ökning av bostads- och maskininvesteringar fjärde kvartalet bidrog till ett starkt avslut på året. Investeringsvolymen är på väg tillbaka mot samma nivå som innan den kraftiga nedgången under 2008-2009. Tillsammans med lagerinvesteringarna bidrog de fasta bruttoinvesteringarna till en betydande del av tillväxten i ekonomin fjärde kvartalet.

Den svenska utrikeshandeln avslutade 2010 med betydligt högre handelsvolymer än 2009. En uppgånge som dock låg i linje med utvecklingen för världshandeln i stort. Den ökade handeln under förra året innebär att handelsvolymerna nu är uppe på nästan samma nivåer som innan krisen. Exportnettot bidrog med 1,1 procentenheter till BNP-tillväxten fjärde kvartalet vilket är det största bidraget sedan första kvartalet 2006.

Utvecklingen inom näringslivets produktion fjärde kvartalet har stora likheter med det tredje, men med skillnaden att ökningstakten i produktionen mattats av en del. Fjärde kvartalet ökade näringslivets produktion med 1,8 procent efter ökningar med 2,7 procent både andra och tredje kvartalet. Dämpningen gäller för de flesta branscher. Hela nedgången i näringslivet under finanskrisen är nu återhämtad. Även sysselsättningen inom näringslivet har fortsatt att öka och i något högre takt än tredje kvartalet. Sammantaget leder detta till att produktiviteten fortsatt att öka i hög takt fjärde kvartalet. Mellan helåren 2009 och 2010 ökade arbetsproduktiviteten i näringslivet med 3,6 procent.

Utvecklingen på hela arbetsmarknaden var fortsatt positiv fjärde kvartalet. Sysselsättningen ökade för både kvinnor och män samtidigt som arbetslösheten minskade något. Antalet vakanser och lediga jobb inom den privata sektorn ökade alltjämt, men i en avtagande takt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]