[ Annons ]

Publicerat 21 juni, 2016

Här är regeringens 22 förslag

Regeringen har efter de bostadspolitiska samtalen presenterat 22 steg för att öka bostadsbyggandet. Här är en sammanfattning av hela listan.

1. Försäljning av statlig mark lämpad för bostadsbyggande

[ Annons ]

En förhandlingsperson ska utses av regeringen för att föra samman relevanta aktörer i de kommuner där det finns statlig mark som kan vara intressant för bostadsbyggande. Lantmäteriet kommer sedan att bestämma pris på marken.

2. Utvärdera effekter av mer tillåtande bullervärden

Boverket får i uppgift att se över bestämmelserna för bullerreglerna.

3. Säkerställa att LIS-reformen får önskad effekt

En utredning tillförs för att se över strandskyddet.

4. Krav på kommunal planering för bostadsbyggande

Kommunerna får skärpta krav på sig att planera för bostadsbyggande. Boverket får i uppdrag att löpande ta fram uppgifter om vilket behov av bostadsbyggande som finns i kommunerna. Kraven ska följas upp, men ska inte vara kopplade till några sanktioner.

5. Förenklad kontroll av serietillverkade hus

Serietillverkade hus som har godkänts i en kommun ska även godkännas i andra kommuner.

6. Genomgripande översyn av Boverkets byggregler

En grundlig översyn av bygg- och konstruktionsreglerna ska genomföras. Man kommer även se över regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga.

7. Utveckla översiktsplaneringen

Plan- och bygglagen ses över för att den kommunala översiktsplanen delvis ska göras bindande. Dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna klaras av under översiktsplaneringen. Detta för att inte stanna upp byggprojekt.

8. Begränsning av detaljplanekravet

Kravet på detaljplan ska begränsas. Om ett byggprojekt har stöd i en aktuell översiktsplan (som är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande) ska det inte krävas någon detaljplan.

9. Ökad delegation till kommunstyrelse och byggnadsnämnd

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige ska få uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

10. Fler bygglovsbefriade åtgärder

Möjligheten att införa ytterligare undantag från kravet på bygglov ska utredas

11. Planeringsbesked ska kunna begäras

Planeringsbesked är tänkt ska komplementera nuvarande regelverk och göra planprocessen mer effektiv, samt minska risken för ”förgävesplanering”. Planeringsbesked ska som huvudregel lämnas inom sex veckor.

12. Tidsfrist för länsstyrelsens överprövning

Länsstyrelsen ska inom två månader avgöra ett sådant ärende där länsstyrelsen på eget initiativ beslutar att överpröva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser.

13. Länsstyrelserna ska prioritera byggandet av permanentbostäder

Inriktningsmålen för länsstyrelsens handläggning av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen ändras så att ärenden som avser byggandet av permanentbostäder ska prioriteras tydligare vid handläggningen enligt plan- och bygglagen.

14. Rätten att överklaga ett beslut om bygglov m.m. begränsas för den som inte har yttrat sig

Den som har fått tillfälle att yttra sig över en ansökan avseende lov eller förhandsbesked ska inte få överklaga beslutet om man inte inom viss tid skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

15. Slopat tak för uppskov på reavinstskatten

Taket slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

16. Utveckling av hyressättningsmodellen

Förslag för att utveckla hyressättningsmodellen ska genomföras. Åtgärderna innebär att den spärregel som gör att hyran efter den 15-åriga presumtionstiden inte ska kunna sänkas. De ska även innefatta en möjlighet att under presumtionstiden ändra hyran om hyresvärden vidtar standardhöjande åtgärder eller principerna för hyressättning ändras. En utredning tillsätts för att ta fram förslag på författningsändringar.

17. Upplåtelse i detaljplan

Förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer, till exempel genom en bestämmelse i en detaljplan, ska utredas.

18. Systemet med kreditgarantier ses över

En särskild utredare får i uppdrag att se över systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande. Utredaren ska bedöma behovet av kreditgarantier, och andra finansieringsmodeller för att få bättre förutsättningar till finansiering av hyresrätter.

19. Utveckling av nya städer (samlad exploatering)

Förutsättningarna för nya hållbara städer, innefattande en betydande mängd bostäder koncenterat till tid och plats, där staten, kommunen och markägaren bidrar och delar på kostnader och intäkter, ska undersökas.

20. Större möjligheter för statliga bolag att bidra

Akademiska Hus ges i samarbete med andra statliga bolag större möjligheter att bidra till att det byggs bostäder.

21. Tryggare system för privat bostadsuthyrning

Genom ett tryggare och mer rättssäkert system för den som önskar hyra ut och för den som önskar hyra vill regeringen öka utbudet av boendetillfällen inom det befintliga beståndet.

22. Förutsättningar för temporär lagstiftning bereds

Förutsättningarna för att införa temporär lagstiftning som kan underlätta för bostadsbyggandet under 3–5 år ska beredas.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]