Publicerat 23 november, 2020

Golfstars prognos för 2020 visar på ökad omsättning och vinst

Golfstar ger prognoser för året där dess omsättning under helåret 2020 ökar jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 40,6 procent till 135 miljoner kronor (96).

Bolagets totala omsättning inklusive intäkter från markutveckling beräknas nå cirka 175 miljoner kronor innebärande en ökning på cirka 20 procent jämfört med föregående år. Nettoresultatet efter skatt beräknas bli 15-20 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med mer än 50 procent jämfört med 2019.

Totala antalet medlemmar i GolfStars klubbar verksamma på bolagets anläggningar uppgår 2020 till cirka 35 000, vilket är GolfStars högsta någonsin och en ökning med 45 procent jämfört med 2019. Som jämförelse nämns att ökningen av antalet medlemmar i hela Sverige var 11 procent enligt Svenska Golfförbundets senaste statistik. GolfStar är huvudsakligen verksamt i Storstockholm där Golfförbundet redovisar en ökning på 25 procent.

Antalet spelade rundor på GolfStars anläggningar, har per sista oktober ökat från 264 000 till 458 000, jämfört med 2019. Skillnaden på 194 000 rundor innebär en ökning med 73 procent, att jämföras med ökningen i hela Sverige på 39 procent enligt Golfförbundet.

Bolaget har även gjort fastighetsaffärer.

"GolfStars verksamhet omfattar också markutveckling på de anläggningar där bolaget äger eller arrenderar mark. Under hösten har GolfStar tecknat ett långsiktigt partneravtal med en fastighetsutvecklare vilket i ett första steg omfattar Lindö-anläggningen. Genom detta har GolfStars partner förvärvat all mark och byggnader samtidigt som ett 25-årigt arrendeavtal tecknats med GolfStar. Sammantaget innebär avtalet att GolfStar fortsättningsvis kommer att driva golfanläggningen i nuvarande omfattning men även ha del i den framtida fastighetsexploateringen när denna blir möjlig. Finansiellt innebär affären att GolfStar för 2020 gör en reavinst på cirka 35 miljoner kronor. Lån och skulder minskas med ca 62 miljoner kronor plus att GolfStars kostnader på årsbasis minskas med ca 6 miljoner kronor netto vilket huvudsakligen får effekt från och med 2021. I tillägg kommer GolfStar att erhålla 20 procent av framtida exploateringsvinster."

Markexploateringen på Gripsholm-anläggningen är fortfarande föremål för de utdragna detaljplaneprocesserna vilka bolaget menar är utanför dess kontroll. Som kommunicerats tidigare finns redan uppgjorda avtal att sjösätta när ny detaljplan godkänts och laga kraft vunnits, vilket bolaget hoppas sker under 2021.

Golfstar, Mkr2 0202 019Förändring
Nettoomsättning1359640,6%
Resultat före skatt10,4
Nettoresultat15-2010,641,5%
Likvida medel2,5

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]