Prognosmakare underskattar ofta dynamiken i världsekonomin – dels dess förmåga att bygga upp bubblor, dels även styrkan i återhämningen när rätt faktorer väl infaller.
Publicerat 23 november, 2012

Global återhämtning kan komma fortare än vi tror

Prognosmakare underskattar ofta dynamiken i världsekonomin – dels dess förmåga att bygga upp bubblor, dels även styrkan i återhämningen när rätt faktorer väl infaller.

Prognosmakare underskattar ofta dynamiken i världsekonomin – dels dess förmåga att bygga upp bubblor, dels även styrkan i återhämningen när rätt faktorer väl infaller. Under hösten har varslen duggat tätt i Sverige och pessimismen hos både hushåll och företag ökar. På senare tid har dock ett antal globala makroindikatorer börjat förbättras, vilket mycket väl kan vara nyckeln till en framtida global återhämtning.

[ Annons ]

Här är tre indikatorer att ta fasta på:

1. Processen att rebalansera världsekonomin
En viktig orsak till finanskrisen var ett stort sparande i ett antal tillväxtländer som sedan finansierade lån i västvärlden till ohållbar konsumtion och fastighetsbubblor. Sedan 2007 har det skett ett betydande strukturskifte där västvärlden har ökat konkurrenskraften i sin exportindustri samtidigt som tillväxtländerna, med Kina i spetsen, har växlat om mot inhemska investeringar och konsumtion. Skillnaderna i bytesbalans mellan tillväxtländer och utvecklade ekonomier börjar nu se rimlig ut, vilket är en viktig förutsättning för en hållbar global återhämtning.

2. Återhämtningen i USA
Den amerikanska ekonomin står för en knapp fjärdedel av världsekonomin. Det finns mycket lediga resurser i ekonomin, arbetsmarknaden är dynamisk och konkurrenskraften har ökat sedan finanskrisen. Den enskilt viktigaste tillväxtmotorn är hushållen, vilka står för runt 70 procent av ekonomin – motsvarande nära en sjättedel av världsekonomin. Den privata sektorn har minskat sin skuldsättning markant under senare år och huspriserna verkar ha bottnat. Det talar för en stabil konsumtionstillväxt framöver. Dessutom har ny teknik för att utvinna olja och gas revolutionerat energisektorn och kraftigt sänkt framförallt gaspriserna, en faktor som ytterligare stärker landets konkurrenskraft. Sammantaget talar detta för att den amerikanska ekonomin kommer att kunna vara en viktig global tillväxtmotor under kommande år.

Globala makroindikatorer har börjat förbättras, vilket mycket väl kan vara nyckeln till en framtida återhämtning.”

3. Tillväxten i Kina
Under senare år har det skett en tydlig inbromsning i den kinesiska ekonomin. Kina har dock en politiskt styrd ekonomi och genomgår för närvarande ett ledarskapsskifte – vilket inträffar vart tionde år. I och med att kommunistpartiet bygger sin makt på att kontinuerligt öka befolkningens levnadsstandard är det osannolikt att de nya beslutsfattarna kommer att låta tillväxten understiga målet om 7,5 procent, vilket för övrigt är tre gånger så högt som snittet för västvärlden. Trots att ekonomin fortfarande är obalanserad, ineffektiv och korrumperad utgör den över en tiondel av världsekonomin – och kommer därför fortsätta vara en viktig global tillväxtmotor.

USA tillsammans med tillväxtländerna står för runt 60 procent av världsekonomin, medan euroområdet står för dryga 15 procent. Svag tillväxt i euroområdet under kommande år behöver därmed inte utesluta en global återhämtning driven av andra delar av världen. Det saknas dock inte utmaningar. I Kina måste politikerna hantera motsättningen mellan att öka hushållens konsumtion och samtidigt behålla makten, medan de amerikanska statsfinanserna är ohållbara. Att USA har skatteintäkter som inte matchar utgifterna är svårt att hantera utan att strypa tillväxten – och att demokrater och republikaner samarbetar kommer att vara avgörande. Det första testet sker under perioden fram till januari 2013 när nuvarande skattelättnader löper ut och ett antal automatiska budgetåtstramningar inleds.

Vad betyder då detta för oss i Sverige? Eftersom halva den svenska ekonomin består av export är utvecklingen i världsekonomin avgörande. Trots att två tredjedelar av vår varuexport går till Europa, har utvecklingen i övriga världen blivit allt viktigare i takt med att företagens produktionskedjor har globaliserats. Den avmattning vi just nu ser i den svenska ekonomin är driven av omvärlden, och på samma sätt kommer återhämtningen drivas utifrån – en konjunkturvändning som mycket väl kan komma snabbare än vi tror.
Arvid Lindqvist är chefsekonom på Newsec. Du når honom på arvid.lindqvist@newsec.se.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]