Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 30 mars, 2020

Gick inte att säga upp trots störningar

En fastighetsägare sa upp en lokal hyresgäst på grund av störningar men fick betala över 400 000 kronor i rättegångskostnader.

Lokalen hyrdes ut i befintligt skick och i hyresavtalet framgick det att hyresgästen skulle hålla kurser i polefitness, akrobatik, yoga och modern dans. Året därpå renoverades lokalen efter en vattenläcka och då gjordes även en del förändringar i lokalen på hyresgästens önskemål. I gengäld gick hyresgästen med på en hyreshöjning.

[ Annons ]

När renoveringen var slutförd förlängdes hyresavtalet. Men det ställdes inte några villkor eller begränsningar för hur verksamheten fick bedrivas varken i samband med hyresavtalets ingående eller vid förlängningen.

När verksamheten gick igång igen kom klagomål från boende. Främst gällde det hög musik samt, dunsar och vibrationer kvällstid fram till klockan tio på kvällen. De boende gjorde även egna mätningar som visade att ljuden ibland översteg tillåtna bullervärden. Fastighetsägaren krävde då att hyresgästen skulle vidta rättelse samt göra lämpliga ljudisolerande åtgärder. Men hyresgästen menade att eftersom klagomålen uppstått efter renoveringen var det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder.

Fastighetsägaren sa upp hyresavtalet i förtid och drev ärendet vidare till tingsrätten som ansåg att hyresavtalet skulle upphöra. Domen överklagades men hovrätten ansåg att fastighetsägaren, i ljuset av ändamålet med uthyrningen och hyresavtalets innehåll i övrigt, inte hade bevisat att det förelåg störningar och att hyresavtalet därmed inte skulle upphöra. Lokalhyresgästen använde också Miljö och hälsoskyddsnämndens bedömning att störningarna var ringa. Det ansåg Hovrätten ha ett högre bevisvärde än de boendes vittnesmål och mätningar. Fastighetsägaren förpliktades att betala hyresgästens rättegångskostnader om cirka 400 000 kr.

– Domen visar på vikten av att även noga reglera detaljer om hur hyresgästens verksamhet får bedrivas, säger Maria Isaksson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna MittNord. Det kan handla om bestämmelser som anger under vilka tider viss träning får pågå och vilken ljudnivå som maximalt får förekomma i lokalen.

– Saknas begränsningar i avtalet eller är ändamålet för brett kan fastighetsägaren få stora svårigheter att få bort hyresgästen som orsakar störningarna. Samtidigt kan fastighetsägaren tvingas sätta ned hyran för andra i huset och bekosta ljuddämpande åtgärder, säger Maria Isaksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]