Publicerat 13 januari, 2015

Fokus på moderna kontor i Malmö

Efter några år av låg inve­steringsvilja börjar Malmö nu hämta sig. Tillskottet av moderna kontorslokaler fortsätter och intresset för bostadsfastigheter ökar.

I mitten av oktober köpte Akelius dödsboet efter Ulla Åberg som omfattar cirka 186 000 kvadratmeter. Foto: Jorchr

[ Annons ]

Näringsliv Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. En positiv trend för Malmö är att allt fler företag väljer att etablera sina svenska huvudkontor i staden. Orkla Foods, Ikano, Perstorp, Oatley och Peugeot är några exempel. Nyetablering av huvudkontor med funktioner såsom IT, juridik, ekonomi/redovisning samt teknik och utveckling innebär även ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft samt konsulttjänster inom nämnda områden.

Kontor Tillskottet av moderna kontorslokaler fortsätter i Malmö med fokus på områdena kring Universitetsholmen, Central­stationen och Hyllie. Övervägande del av kontorsprojekten möter hyresgästernas önskemål om yteffektiva och miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen. Detta ställer högre krav på exploatörer och fastighetsägare att erbjuda tydliga koncept i sina fastigheter och på så sätt skapa mervärden för hyresgästen. Ett exempel är Skanskas projekt Studio med konceptet ”Work”, ”Stay” och ”Play” som erbjuder innovativa miljöer som ska främja kunskapsutbyte och där workshops och seminarier är tänkta att ingå i hyran.

Hyresmarknaden för kontorslokaler i centrala Malmö har varit relativt oförändrad avseende hyresnivåer trots relativt stor tillförsel av nya kontorslokaler. I SEPREF:s senaste rapport uppger 62 procent av de tillfrågade att de förväntar sig oförändrade hyror och 38 procent förväntar sig ökande hyror.

Handel Cityhandeln har varit pressad under de senaste åren med anledning av nyetablering av både externhandel och moderna handelsytor. Detta i kombination med den ökande e-handeln gör att det ställs högre krav på fastighetsägarna att vara flexibla och kreativa avseende hyreslösningar. Cityhandeln har visat tecken på återhämtning och vakanserna i butikslokalerna längs Södra Förstadsgatan har minskat något.

Bostäder Malmös befolkning fortsätter att växa och uppgick vid halvårskiftet till drygt 315 000 personer. Prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden har varit måttlig under de senaste åren och beror delvis på bostadsmarknaden i Danmark. Malmö Stad har god planberedskap med cirka 6 000 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner och ytterligare 8 800 bostäder i pågående detaljplaner.

Bostadsbyggandet har uppgått till drygt 1 000 nya bostäder per år under de senaste tre åren. Såväl nationella som regionala aktörer visar stort intresse avseende byggrätter för bostäder vilket möjligen kan betyda en ökad bostadsproduktion  kommande år.

Investeringsmarknad I mitten av oktober köpte Akelius dödsboet efter Ulla Åberg som inkluderade cirka 186 000 kvadratmeter uthyrbar area, varav cirka 80 procent är bostäder. Köpeskillingen uppgick till 2,8 miljarder och är den största transaktionen som någonsin genomförts i Malmö. Ytterligare en större affär genomfördes i mitten av oktober när Castellum avyttrade den centralt belägna Hansagallerian. Köpare var Areim Fond II och köpeskillingen uppgick till 609 miljoner kronor. I övrigt är transaktionsaktiviten fortsatt relativt låg i Malmö. Anledningen till den låga transaktionsaktiviteten beror på lågt utbud snarare än låg efterfrågan.

Slutsats Likt resten av Sverige hämtar sig Malmö från några avvaktande år i lågkonjunkturens tecken. Intresset att bygga bostäder ökar. Utbudet av äldre kontorslokaler och butikslokaler är relativt gott och hyresgäster gör rätt i att ställa krav på fastighetsägarna. Investeringsviljan i Malmö bedöms som relativt god och lågt utbud pressar direktavkastningskraven nedåt, i synnerhet för bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]