Första spadtaget tas för nya stadsdelen Brunnshög, här kommer det arbeta och bo upp till 40 000 personer. Foto: Kennet Ruona
Publicerat 22 februari, 2018

Fokus på Brunnshög i Lund

Det är stort fokus på Brunnshög, men det finns andra intressanta utvecklingsmöjligheter i Lund. Nyproduktionen har ökat, men är ännu otillräcklig för att möta den höga befolkningsutvecklingen i den växande universitetsstaden.

Näringsliv | Som universitetsstad har Lund en stark ställning som centrum för forskning och utveckling samt utbildning vilket skapat förutsättningar för Ideon Science Park, Medicon Village och nu Max IV och ESS. Dessa satsningar ger positiva följdeffekter på fastighetsmarknaden.

[ Annons ]

Kontor | Efterfrågan på moderna, flexibla lokaler bedöms vara god. Lokaler om 100–400 kvadratmeter är särskilt efterfrågade, likaså lokaler inom kontorshotell som erbjuder flexibilitet vad gäller avtalslängd, storlek och service.

Hyres- och vakansnivåer är överlag stabila. Det finnas viss potential för stigande hyror, men den goda efterfrågan bedöms främst leda till minskande vakanser och möjligheter till nyproduktion.

Projektaktiviteten är låg, men det finns stora utvecklingsmöjligheter. Fokus ligger i de nordöstra delarna från Centralstationen ut mot Brunnshög, ett område som väntas stärkas ytterligare i samband med utvecklingen av Max IV och ESS.

Det planeras för kontor och laboratorier i den nya stadsdelen Brunnshög i Lund. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Handel | Stadskärnan och Nova är Lunds A-lägen för handel. Butiksmarknaden i centrum är fortfarande ansträngd. Konkurrensen är stor från Nova och andra nyetablerade köpcentrum inom regionen samt den starkt växande e-handeln. De höga vakanserna bedöms kvarstå under den närmaste tiden och hyrorna kommer sannolikt att pressas nedåt.

Bostäder | Nyproduktionen har inte hållit jämna steg med befolknings-ökningen vilket medfört en ansträngd situation på bostadsmarknaden. Lunds Kommun har som målsättning att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år fram till 2035 vilket nästan motsvarar en fördubbling jämfört med de senaste 10 årens genomsnittliga nyproduktion.

En stor del av kommunens framtida utbyggnad är beroende av genomförandet av infrastrukturprojekt som spårvägen till Brunnshög och en ny Pågatågsstation i Källby.

Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under senare år har varit mycket god, men nu råder stor osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommande projekt.

Investeringsmarknad | Köpare finns, men utbudet är litet då flertalet fastighetsägare har ett långsiktigt perspektiv. Marknaden under 2017 var god med sjunkande, eller åtminstone stabila, direktavkastningskrav. Potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms vara begränsad.

En intressant affär var Heimstadens förvärv av drygt 300 studentbostäder. Underliggande fastighetsvärde uppgick till drygt 22 000 kr/kvm med en bedömd direktavkastning om 3,25–3,5 procent.

För kvalitativa kommersiella objekt bedöms direktavkastningskraven ha sjunkit något under 2017. Det bedöms finnas viss risk för stigande direktavkastningskrav för äldre objekt på svaga delmarknader, särskilt om dessa också har ett investerings- eller moderniseringsbehov.

Thomas Green,
NAI Svefa

Heimstaden söker fler bostäder i Lund

Att satsa på bostäder i Lund kan i princip aldrig vara fel. Den inställningen bygger Heimstaden sin strategi på. Förra året köpte bolaget 300 bostäder från AF Bostäder och har nu totalt 500 lägenheter i staden.

– Vi vill gärna utöka med fler, men eftersom det mesta av det privata beståndet ligger hos små fastighetsägare är det svårt att göra större förvärv. Och det kommunala bolaget, LKF, har hittills inte visat intresse att sälja, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Man kan tänka sig att bygga nytt om de rätta byggrätterna finns.

– Vi är inte så pigga på alla dessa markanvisningstävlingar som kostar oss stora pengar och i få fall ger något. Men kan vi få till en direkttilldelning är det annorlunda.

I stort ser Patrik Hall ljust på Lund.

– Där finns universitetet, högteknologiska företag och nu även MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS). Det borgar för att efterfrågan på bostäder fortsätter att vara stor.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]