[ Annons ]

Anka Stevanovic får hjälp med att få mer information om en ledig lägenhet. Foto: Mikael Gustavsen
Publicerat 28 september, 2015

Fler väljer gemensam kö

Det är många år sedan den tvingande bostadsanvisningslagen avskaffades. Men idag har de privata fastighetsbolagen hittat tillbaka till de kommunala förmedlingarna.

Från Nyköping i söder till Uppsala i norr. Sedan Bostadsförmedlingen i Stockholm startade sin verksamhet 1947 har upptagningsområdet vuxit sig långt utanför Stockholms gränser i takt med att allt fler privata fastighetsägare och kommunala bostadsföretag utanför Stockholm väljer att lägga över sin förmedlingsadministration till den kommunala bostadsförmedlingen. Under 2014 förmedlades nästan lika många privata som kommunalt ägda lägenheter via Stockholms bostadsförmedling – en ökning av andelen privat ägda lägenheter med 8 procent.

[ Annons ]

– Jag tror att det beror på att fler fått upp ögonen för vad vi har att erbjuda. Helhetspaketet är vår största fördel. Förmedlingsservicen är ju själva kärnverksamheten, men den tillhörande kundservicen innebär en stor avlastning i vardagen för fastighetsbolagen. De får mer tid och pengar över till sina huvudsakliga verksamheter, säger Marika Nordström på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Kontoret på Fleminggatan i Stockholm upptas till stor del av kundtjänsten över telefon och till lika stor del av platsen dit bostadssökande kan vända sig rent fysiskt för att få hjälp med sina ärenden. Det finns inget krav på privata fastighetsbolag att lämna över några lägenheter till bostadsförmedlingen, men Fastighetsägarna rekommenderar att 50 procent av beståndet lämnas över och det är tydligt att allt fler väljer att följa rådet. Utan tvingande krav har trycket ökat på förmedlingarna att attrahera privata fastighetsägare självmant lämna över lediga lägenheter.

–?Vårt samarbete bygger på frivillighet, och det tycker jag är bra. Att kontinuerligt behöva visa bra resultat och jobba för fastighetsägarnas förtroende är vår roligaste utmaning, säger Marika Nordström.

Även i Göteborg väljer fler privata bolag att förmedla lägenheter på kommunal väg. Förra året kom 40 procent av de förmedlade lägenheterna från privata fastighetsägare. Maria Meyer Martins, vd för Boplats Göteborg, tror att fastighetsägare tilltalas av den effektiva processen de byggt upp genom åren.

–?Fastighetsägare som utnyttjar de möjligheter systemet har kan få en väldigt snabb uthyrningsprocess. Några värdar är nere på tolv dagar från att en lägenhet publicerats tills man skrivit kontrakt.

Att kontinuerligt behöva visa bra resultat och jobba för fastighetsägarnas förtroende är vår roligaste utmaning. Marika Nordström, Bostadsförmedlingen i Stockholm

När landets bostadsförmedlingar flyttade ut på internet i början av 2000-talet växte köerna explosionsartat. Det visade sig snart att de snabbt tickande kösiffrorna inte alls speglade den verkliga bostadsbristen. Urvalsundersökningar som Bostadsförmedlingen utfört själva visar att cirka 50 procent av alla registrerade i kön inte är i behov av bostad på kort sikt.

– Så länge man är passiv i kön så tar man ingen bostad från de som är i större behov. Många står helt enkelt i kön som en försäkring inför framtiden, säger Marika Nordström.

Att kärnverksamheten idag äger rum online innebär en konstant trafik på sajten, där det går båda snabbt och enkelt att ställa sig i kö eller anmäla intresse för lediga lägenheter. Kundservice-centret är utrustat med kvalitetsmätning i realtid och automatisk uppringning till dem som lagt på luren i väntan på att komma fram.

Jenny Burman, kommunikationschef på Bostadsförmedlingen i Stockholm visar skärmen där kvalitets­mätningen av kundservice görs i realtid. Foto: Mikael Gustavsen.

Det är inte bara den tekniska utvecklingen som styrt bostadsförmedlingarnas framgång, utan också politiska beslut. Fram till 1997 gällde Bostadsanvisningslagen, vilket innebar att kommunerna kunde anvisa bolag att lämna bostäder till förmedlingen. Den strikt utformade lagen tvingade fastighetsägare att meddela vakanser till kommunen, om deras fastig-heter pekats ut som bostadsanvisningsområde. Kommunen föreslog en lämplig hyresgäst, men kunde också tvinga husägaren att upplåta lägen-heten till kommunen.

Samtidigt som lagen avskaffades 1992 gick Bostadsförmedlingen i Stockholm över till den raka köprincipen. Det beslutades också att alla, oavsett folkbokföringsort fick registrera sig som bostadssökande i huvudstaden – vilket många idag också gör. Ser du ett behov av ett större upptagningsområde för er, som en gemensam förmedlingsservice för hela Mälardalen?

– Nej, inte som det ser ut idag, jag tror att vi ska verka på det som uppfattas som en ”mentalt” sammanhållen bostads- och arbetsmarknad. Det styrs mycket av infrastruktur och pendlingsmönster. Idag tror jag att stockholmarnas uppfattning om regionens bostadsmarknad är ungefär där som vi förmedlar idag, säger Marika Nordström.

De svenska storstädernas bostadsförmedlingar följer huvudsakligen den raka köprincipen, men det finns andra modeller för förmedling även om de är betydligt mer ovanliga. Näringslivsförtur, det vill säga att bostadssökande från annan ort får förtur till bostad om denne har fått en anställning, är ett exempel för fastighetsägare att bidra till närings-livets tillväxt.

Omkring tio procent av de tillfrågade fastighetsbolagen i en undersökning från Boverket uppgav att de fördelar lägenheter huvudsakligen genom så kallad matchning, det vill säga att de försöker välja rätt sökande till rätt bostad. Därmed får kö-tiden spela mindre roll. Syftet kan till exempel vara att uppnå socialt blandade bostadsområden eller trappuppgångar. Modellen är tillåten, men Diskrimineringsombudsmannen (DO) avråder från den eftersom det lika gärna kan leda till större segregation då matchningen görs utifrån bostadsföretagens önskemål istället för den bostadssökandes.

Hur ska ni få ännu fler privata fastighetsägare att förmedla sina bostäder genom er?
–?Vi kan alltid bli ännu mer effektiva och attraktiva. På en svår bostadsmarknad tycker vi att vi kan bidra till förenkling. De bostäder som är lediga ska åtminstone vara lätta att hitta genom att vi tillhandahåller ett samlat ställe för  bostadssökande att vända sig till. Så fastighetsägare som använder sig av oss hjälper ju faktiskt till med att tillföra samhällsnytta, säger Marika Nordström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]