[ Annons ]

En stor offentlig sektor och bra logistikläge håller uppe tillväxten i Örebro. Bostadsbristen är fortfarande stor men inom handel råder en viss överetablering.
Publicerat 24 september, 2013

Fler bostäder får hjulen att rulla i Örebro

En stor offentlig sektor och bra logistikläge håller uppe tillväxten i Örebro. Bostadsbristen är fortfarande stor men inom handel råder en viss överetablering.

Örebros arbetsmarknad har stor bredd med verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Staden har ett bra läge för logistikbranschen och flera stora logistikföretag har under senare år därför etablerat sig i regionen.  Arbetslösheten i Örebro kommun är högre än för riket i genomsnitt men minskar för närvarande något. Arbetslösheten i länet låg under våren 2013 cirka 0,9 procentenheter över riksgenomsnittet.

[ Annons ]

Kontor
Marknaden för kontor är stabil mycket tack vare en stor offentlig sektor. Under 2012 färdigställdes Rättscentrum med tingsrätten, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården inom samma kvarter som omfattar närmare 20 000 kvadratmeter lokaler. Någon synbar effekt av nytillskottet har ännu inte noterats, bör rimligen ha inverkan på hyresmarknaden med en ökad risk för vakanser i främst äldre och mindre yteffektiva lokaler. Ytterligare planer för nyproduktion finns, med en första etapp med drygt 5 000 kvadratmeter kontorslokaler vid Behrn Arena under 2013. Vid Postterminalen planeras tre kontorsbyggnader med främst kontor men även handel och hotell. I Norrportens lokaler på Klostergatan har SCB effektiviserat sin yta från 21 000 till 17 000 kvadratmeter med ett tioårigt hyresavtal och en hyra om drygt 1 500 kr/kvm.

Handel
Handelsområdena Örebro city, Marieberg, Boglundsängen och Aspholmen har en stark tillväxt. En stor del av ökningen beror på att handelsplatserna  har utökat sina ytor. Mätningar gjorda av HUI Research visar på en mindre tillbakagång för Mariebergs handelsområde i sin helhet, jämfört med tidigare mätningar. Även om flera aktörer behåller eller ökar sin omsättning finns det exempel på flera stora etableringar som har problem, framförallt i den södra delen av området.

Cityhandeln har fortsatta problem med ökande vakanser med anledning av höga hyresnivåer, viss överetablering och hård konkurrens från externhandeln.

Bostäder
Behovet av nya bostäder är stort efter ett lågt byggande under lång tid, samtidigt som befolkningen i Örebro ökat kraftigt.

Invånarantalet har stadigt ökat med cirka 1 500 personer årligen. Till största delen på grund av ett inflyttningsöverskott. Stark befolkningstillväxt och förhållandevis låg nyproduktion har inneburit att det råder brist på bostäder. 2012 blev ett år med många nyproducerade bostäder i Örebro län. Nära 1 300 bostäder blev färdigställda, varav 700 hyresrätter. Byggsiffran är den högsta sedan 1992. De viktigaste hindren för att bygga bostäder, enligt Boverkets enkät, är höga produktionskostnader i kombination med svårigheter för byggherrar att få lån. Behovet av nya bostäder i Örebro bedöms uppgå till cirka 750 stycken per år. Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder har fått i uppdrag att planera för byggnation av upp till 2 000 bostäder. Vid Svampen (mejeri-tomten) planerar Husherren att bygga drygt 500 lägenheter i rad- och flerbostadshus. Hyres-nivån för en nyproducerad genomsnittsbostad i centrala lägen ligger på nivåer kring 1 500–1 600 kronor per kvadratmeter och år.

Investeringsmarknad
Den senaste tidens turbulens på de europeiska marknaderna samt ett hårdare klimat kring bankernas finansieringsvilja har resulterat i färre genomförda köp i Örebro. De transaktioner som skett har främst gällt mindre hyresfastigheter med privatpersoner eller bostadsrättsföreningar som köpare, där direkt-avkastningskraven i bästa läge pressats ner mot 3,0 procent. Fastigheten Hjorten 9 i Oskarsparken förvärvades under april av en bostadsrättsförening för 20,7 mkr. Priset motsvarar cirka 22 600 kronor per kvadratmeter och direktavkastningen beräknas understiga tre procent.

Slutsats
Den offentliga sektorns dominans på arbetsmarknaden gör Örebro mindre konjunkturkänslig än  områden där industrinäringen är mer dominant.  Intresset för att investera i bostadsfastigheter bedöms som stort i allmänhet med rådande efterfrågan. Hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas på längre sikt kommer att ha stor inverkan på stadens utveckling. För kontorsmarknaden upplevs för närvarande balans medan det råder viss överetablering av butiker.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]