Publicerat 20 oktober, 2022

Fastpartner ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 514,3 miljoner kronor (465,0), en ökning med 10,6 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 371,2 miljoner kronor (338,2), en ökning med 9,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 256,5 miljoner kronor (250,3), en ökning med 2,5 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (-2,5). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (217,5). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 37,6 miljoner kronor (-40,9).

Resultatet före skatt var 294,1 miljoner kronor (424,4).

Resultatet efter skatt blev 228,6 miljoner kronor (329,0), en minskning med 30,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,15 kronor (1,68), vilket innebär en minskning med 31,5 procent mot föregående år.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 960 miljoner kronor(1 015). Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor.

"Fastpartner arbetar med relativt kort räntebindning för att vi på lång sikt tror att det är mest kostnadseffektivt för bolaget. Uppkommer däremot gynnsamma möjligheter att förlänga räntebindningen via swap-marknaden är det givetvis en del av vår strategi att göra så", kommenterar vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.

"Hyresmarknaden har varit stark hela vägen igenom det tredje kvartalet. Vi har en stark efterfrågan på alla typer av lokaler över hela landet. Under kvartalet har vi tecknat nya avtal och förlängt befintliga avtal till en omfattning av cirka 40 000 kvadratmeter, där cirka 60 procent av ytan utgör nytecknade avtal".

"Vår bedömning är att Riksbanken i november kommer att höja reporäntan med 75 punkter från nuvarande 1,75 procent till 2,5 procent, med stöd av nuvarande inflationsdata. Med de kostnadsökningar detta innebär för hushållen samt stora räntehöjningar, kommer det medföra att konsumtionsutrymmet för individen blir mycket begränsat. Detta innebär att efterfrågan i ekonomin faller dramatiskt, med en kraftig konjunkturförsämring som följd, och detta redan under första kvartalet 2023"

"Med detta räntescenario ser Fastpartner en uthållig resultatnivå på runt 1 miljard utifrån nuvarande situation med nuvarande fastighetsbestånd som bas och som antar en indexuppräkning av våra hyresintäkter med 10 procent från kommande årsskifte", fortsätter Sven-Olof Johansson.

Fastpartner, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter514,3465,010,6%
Driftöverskott371,2338,29,8%
Förvaltningsresultat256,5250,32,5%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat0,0-2,5
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat0,0217,5
Värdeförändringar derivat, totalt37,6-40,9
Resultat före skatt294,1424,4-30,7%
Nettoresultat228,6329,0-30,5%
Resultat per aktie, kronor1,151,68-31,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]