[ Annons ]

Kommande förslag från Skattekommittén oroar fastighetsbranschen. Sänkta ränteavdrag kommer att slå hårt mot fastighetsbranschen och kan i längden leda till sänkta fastig-hetsvärden. Nu funderar bolagen på hur man kan mildra effekterna.
Publicerat 4 juni, 2014

Fastighetsbolag kan få 50 procent i ökad skatt

Kommande förslag från Skattekommittén oroar fastighetsbranschen. Sänkta ränteavdrag kommer att slå hårt mot fastighetsbranschen och kan i längden leda till sänkta fastig-hetsvärden. Nu funderar bolagen på hur man kan mildra effekterna.

”Fastighetssektorn är underbeskattad”, sa Anders Borg i samband med att budgetpropositionen presenterades i höstas. Det tycks som om finansministerns uttalande hörsammats. Enligt källor till Dagens Industri (DI) ska Företagsskattekommittén när den lämnar sitt betänkande den 16 juni bland annat föreslå begränsningar av ränteavdragen (se förslagen i vår beräkning).

[ Annons ]

Anna Brink, huvudsekreterare på Företagsskattekommittén, vill när Fastighetstidningen ringer upp inte gå in på exakt vilka förslag som kommer, men säger att hon är förvånad över uppgifterna i DI och att de inte riktigt stämmer.

Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna med god inblick i utredningen, är säker på att det blir förslag i linje med de uppgifter som nu läckt ut.
– Sedan kan det komma andra delar som på olika sätt ska begränsa bolagens möjligheter att kringgå den ökande skatten.

Hon påpekar att det framför allt är bostadsbolagen som kan få problem eftersom man inte kan överföra kostnader på sina kunder per automatik, men även kommersiella fastigheter kommer att drabbas.
– Man kan också känna oro för den finansiella stabiliteten eftersom en stor del av panterna i banksystemet idag utgörs av fastigheter. Vad händer med stabiliteten i den finansiella sektorn om vi får en kraftig värdenedgång? Idag har vi ett lågt ränteläge, men när räntorna börjar gå upp slår det hårt mot i synnerhet de mindre företagen.

På Fabege har Åsa Bergström, vice vd och ekonomichef, gjort en kalkyl på hur förslaget kan slå om det genomförs.
– Vi har idag cirka 700 miljoner kronor som är avdragsgilla och begränsningar kommer att innebära en ökad skattebelastning. Sedan vet man inte hur vi kan kvitta det mot underskottsavdrag. Det kan komma ändrade förslag för dem och underskottsavdragen kommer att ätas upp i en högre takt.

Åsa Bergström anser att sänkta ränte-avdrag slår orättvist hårt mot branschen.
– Vi har lite personal, inte råvaror men höga kapitalkostnader. Kapitalet är vår råvara och vår resurs.

Begränsningar i ränteavdrag är andra steget i Finansdepartementets kamp för att minska bolagens möjligheter att undandra skatt. Så kallade räntesnurror inom koncerner har täppts till i två lagändringar, senast 1 januari 2013.

Effekterna har enligt skattejuristen Peter Lindstrand på PwC lett till att många utländska fastighetsbolag är tveksamma till köp i Sverige.
– Det råder idag förvirring kring skattereglerna och när en utländsk investerare ställer presumtiva affärer i Sverige mot Storbritannien, Frankrike eller Tyskland är det inte säkert att man väljer Sverige.

– Man kan i alla fall hoppas att de nya lagarna blir enklare och mer förutsägbara. Marknaden vill ha något långsiktigt att räkna på, menar Peter Lindstrand.

Jens Engwall, vd på fastighetsbolaget Hemfosa med en belåning på cirka 45 procent av rörelseresultat, kan tänka sig att de likt andra bolag finansierar mer av sina investeringar med preferensaktier.
– Då ökar vi vårt eget kapital och får stärkt balansräkning. Preferensaktier är hyggligt prissatta och efterfrågan finns. Vi får väl göra en kalkyl och se hur det ser ut. Men det är högst sannolikt att vi går in på den marknaden.

Jens Engwall är inte så förvånad över att politiker vill beskatta fastighetssektorn hårdare.
– Vi har ju under lång tid betalat väldigt lite i skatt av olika skäl. Vi har annat som uppväger som är positivt, till exempel att få sälja dotterbolag utan att betala reavinstskatt.

Beräkning:

Barbro Jansson-Stridlund, skatteexpert på KPMG, har för Fastighetstidningen räknat på hur de olika förslagen kan
slå för ett fastighetsbolag med 1 miljon kronor i resultat (EBIT) och 500 000 kr i räntekostnader.

Förslag 1. Bolaget medges ett fiktivt avdrag för räntekostnader baserat på 20 eller 25 % av EBIT, detta oavsett om företaget har några räntekostnader. Avdrag för faktiska räntekostnader medges inte. Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler slopas och bolagsskatten är oförändrad. 

Förslag 2. Bolaget får avdrag för räntekostnader med maximalt 20 eller 25 procent av resultatet. Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler finns kvar och bolagsskatten sänks till 19–20 procent.

Det slutliga förslaget som presenteras den 16 juni kan naturligtvis innehålla avvikelser. En fråga som uppkommer är hur EBIT kommer att definieras och om det kommer att ha någon betydelse hur avskrivningar på fastigheter hanteras i räkenskaperna.

I tusen kronor  Nuvarande regler Förslag 1  Förslag 2
EBIT 1 000 1 000 1 000
Avdrag räntor/fiktivt avdrag –500 –250 –250
Resultat före skatt 500 750 750
Bolagsskatt 22 %/22 %/20 % 110 165 (+50%) 150 (+36%)

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]