[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 10 april, 2018

Fastighetsägarna positiva till förslag till tvistlösning

Hyresdialog med Hyresgästföreningen och ett opartiskt tvistlösningslagsorgan. Det är huvudpunkterna i ett förslag från Sabo till bättre fungerande hyresförhandlingar. Bättre tvistlösning välkomnas även av Fastighetsägarna.

Det är Sabos vd-grupp där bland annat Pelle Björklund, Svenska Bostäder och Chris Österlund från Botkyrkabyggen sitter, som under ett års tid försökt ta fram ett program för att göra de kollektiva hyresförhandlingarna mer effektiva. Sabo menar att det ofta inte råder en samsyn om vilket underlag som ska läggas till grund för hyresförhandlingen och det tomrum i uttolkningen av regelverket är skadligt för hyresrätten och att det i förlängningen kan leda till minskande marknadsandelar och svårigheter att upprätthålla kvaliteten i nuvarande fastighetsbestånd.

[ Annons ]

Det som nu föreslås är i korthet:

• att parterna både centralt och lokalt påtar sig ett gemensamt ansvar för hyresrättens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft genom en strukturerad hyresdialog utifrån ett antal överenskomna parametrar, vilken ska utmynna i den årliga hyresförhandlingen

• samt att de tre centrala aktörerna på hyresbostadsmarknaden – Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo – gemensamt ska utveckla ett opartiskt organ med uppgift att lösa hyrestvister.

Hyresdialogen bygger på kontinuerliga planerings- och arbetsmöten. Ett åtekommande forum för parterna att gemensamt ta ett branschsansvar och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster. Den ska också bidra till att skapa ett gott förhandlingsklimat byggt på förtroende mellan parterna. Inspiration till hyresdialogen är Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag som är ett samarbete mellan Sabo, Riksbyggen och Energiföretagen

När det gäller tvister finns redan för allmännyttan Hyresmarknadskommittén, men den är inte en opartisk instans. Privata fastighetsägare har ingen motsvarande möjlighet att få en tvist löst genom ett civilrättsligt organ, utan är hänvisade till hyresnämnden som prövar om den begärda hyran är skälig för varje enskild lägenhet.

Här vill Sabo att ett opartiskt organ bildas. Hur den ska utformas och fungera i praktiken bör utredas av det tre centrala aktörerna – Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo – gemensamt..

– Det är oerhört positivt att även Sabo kräver en oberoende tvistelösning och att de betonar att det behövs tydliga grunder för de årliga förhandlingarna. Det är något vi efterlyst under längre tid, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Hon tycker att framtiden får utvisa om det går att få till en lösning enligt Sabos modell, i annat fall anser Nathalie Brard att det måst ske en lagändring.

– Det är brådskande eftersom avsaknaden av grunder och tvistelösning för de årliga hyresförhandlingarna ger hyresgästparten ett de facto veto. Detta har utnyttjats för att driva igenom realt fallande hyresnivåer, vilket är ett uppenbart hot mot hyresrättens framtid.

I Sabos förslag ska underlaget för de kollektiva hyresförhandlingarna vara bolagets ekonomi, förvaltning och utveckling.

– När det gäller Fastighetsägarnas syn på de årliga förhandlingarnas framtid, tycker vi att de även fortsättningsvis ska bygga på kollektiva förhandlingar, men att dessa ska utgå från en tydlig målbild om vad som ska uppnås. Denna målbild handlar om att hyresrätten ska bibehålla sin position på bostadsmarknaden. Då måste hyresutvecklingen kopplas närmare den samhällsekonomiska utvecklingen, snarare än en organisations godtycke, säger Nathalie Brard.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]