Publicerat 7 januari, 2020

”Fastighetsägare vill ta ett större ansvar än kommunerna kan erbjuda”

Att låta fastighetsägare själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall blir dyrt och ineffektivt, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar. Tvärtom menar Fastighetsägarnas Rikard Silverfur.

Avfall Sverige är i grunden positiva till de övergripande målen i regeringens förslag kring genomförande av reviderade EU-direktiv pa? avfallsomra?det, där remisstiden nu gått ut. Men en sak är kommunernas branschorganisation för avfallshantering bestämt emot. Något frival, som innebär att verksamheter själva ska kunna välja vem som hämtar och behandlar även avfall  som normalt faller under kommunens ansvar, vill man inte veta av.

[ Annons ]

– Frivalet riskerar att bli dyrt och ineffektivt. Framför allt äventyras möjligheterna att uppnå regeringens mål om att hälften av matavfallet ska återvinnas genom kompostering eller rötning. För med ett frival försvinner kommunens möjlighet att besluta om obligatorisk utsortering av matavfall, med mindre biogas och biogödsel som följd, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Enligt Tony Clark ger inte frivalet några miljövinster.

– Eftergifter åt privata aktörer, som tror sig kunna rationalisera sin avfallshantering, kan inte få väga tyngre än ett säkerställt miljö- och hälsoskydd, säger Tony Clark.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, tycker att  det inte är särdeles förvånande att Avfall Sverige gör sitt för att försvara sin monopolsituation. Men tvärtemot Tony Clark menar han att det just är miljöargument som talar för att frivalet ska genomföras.

– Många fastighetsägare är inte nöjda med den service man får från den kommunala avfallshämtningen. Inte minst när det gäller återrapportering, säger Rikard Silverfur.

Att in i minsta detalj få statistik över olika avfallsmängder blir allt viktigare när kraven på detaljgrad i hållbarhetsredovisningar ökar.

– Kortfattat kan man säga att fastighetsägare vill ta ett större ansvar än kommunerna kan erbjuda. Därför vill man upphandla avfallshämtning själv och på så vis ta ett samlat grep om allt avfall som genereras inom fastigheten, säger Rikard Silverfur.

En detalj är det som för en lokalhyresgäst benämns ”med hushållsavfall jämförligt avfall”. Enligt Rikard Silverfur råder det ofta otydlighet hur denna fraktion ska avgränsas.

– Men om man som fastighetsägare kan välja en och samma entreprenör för allt sitt avfall behöver man inte bekymra sig för vad som är kommunalt- eller verksamhetsavfall, säger Rikard Silverfur.

Han menar att om man som fastighetsägare kan välja entreprenör att samarbeta med kring avfall så uppstår effektivitetsvinster.

– Inte minst om samarbete sker över fler kommungränser, då kan man undvika 290 olika monopolmarknader där kommuner ensidigt bestämmer hur de vill göra med exempelvis restaurangfett, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]