Publicerat 26 april, 2021

Fabeges förvaltningsresultat backade med 6 procent i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Fabeges rapporterar ett lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna var i linje med fjolåret.

Hyresintäkterna uppgick till 707 miljoner kronor (711), en minskning med 0,6 procent mot föregående år. I identiskt bestånd minskade intäkterna med cirka 1 procent (+6).

Driftnettot backade till 506 miljoner kronor (520), en minskning med 2,7 procent mot föregående år. I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med cirka 4 procent (+9).

Förvaltningsresultatet sjönk till 346 miljoner kronor (369), en minskning med 6,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 094 miljoner kronor (1 979). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med 0 miljoner kronor (25), orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 514 miljoner kronor (1 829) och värdeförändringar på räntederivat med 234 miljoner kronor (-243)

Resultatet efter skatt blev 863 miljoner kronor (1 574), en minskning med 45,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,64 kronor (4,78), vilket innebär en minskning med 44,8 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 154 kronor per aktie (152) den 31 mars.

Överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).

Nettouthyrningen under första kvartalet uppgick till 36 miljoner kronor (15). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 12 procent (19).

"Första kvartalet präglades av stabila intäkter, högre vinterkostnader och fortsatt värdetillväxt i fastighetsportföljen. Vi tecknade ett stort 12-årigt avtal med Convendum vilket gav en positiv nettouthyrning. Omförhandlingsvolymen var fortsatt låg men bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt med 12 procent. Projekten fortlöpte enligt plan", skriver Fabege i delårsrapporten.

""Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett bra fastighetsbestånd i bra lägen och många utvecklingsmöjligheter. Vi har under kvartalet utnyttjat vår styrka till att återköpa knappt 3 miljoner aktier. Allt med ambitionen att skapa ytterligare aktieägarvärde", kommenterar Stefan Dahlbo, vd i Fabege i delårsrapporten.

Fabege, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter707711-0,6%
Driftöverskott506520-2,7%
Förvaltningsresultat346369-6,2%
Resultat före skatt1 0941 979-44,7%
Nettoresultat8631 574-45,2%
Resultat per aktie, kronor2,644,78-44,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor1541521,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]