Nyttjande av parkering på annans tomt kan vara ett sätt av markanvändande som regleras genom ett servitut. Den som har över 50 år gamla servitut måste anmäla förnyelse till Lantmäteriet senast under 2018, därefter rensas registret.
Publicerat 14 november, 2016

Få fastighetsägare har förnyat sina servitut

Vem använder dina lastbryggor, parkeringsplatser eller ledningar? Snart rensar Lantmäteriet bort alla mer än 50 år gamla servitut ur sitt register, och den som inte anmält förnyelse innan dess kan få problem vid ett ägarbyte.

År 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av inaktuella servitut och nyttjanderätter i Fastighetsregistret. Uppskattningsvis en halv miljon servitut eller nyttjanderätter kommer då att tas bort från registret om ingen skriftligen begär att de förnyas.

[ Annons ]

Lantmäteriets uppdatering av fastighetsregistret grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018. Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas.

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg eller ta vatten från en brunn.

För fastighetsföretag kan det handla om användning av lastbryggor för i- och urlastning, gemensamma parkeringsutrymmen eller olika slags ledningar, berättar Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare.

Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel kring upplysningsplikten när en fastighet ska säljas och inskrivningen av servitutet inte längre syns. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

Men intresset bland fastighetsägarna är svalt – än så länge har bara två procent av servituten förnyats.

– Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det är fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olle Unger.

Fakta:

Lantmäteriet räknar med att ungefär en halv miljon inskrivningar av servitut eller nyttjanderätter, registrerade före 1 juli 1968, bör kunna tas bort ur Fastighetsregistret. Förnyelse av inskrivningar behöver inte göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]