Illustration: Vallastaden
Publicerat 4 november, 2016

Experiment: Vallastaden

Intill universitetet i Linköping växer ett bostadsområde, präglat av hållbarhet och mångfald, fram. I Vallastadsmodellen vill man visa ett annat sätt att bygga. Här är 6 metoder för att bygga mer, snabbare och bättre.

Bygg hur högt du vill, så länge du håller dig inom våningsbegränsningen. Direktivet är resultatet av en mer flexibel detaljplan som tagits fram för Vallastaden i Linköping, ett samhällsbyggnads- och boexpo som kommer att visas i september nästa år.

[ Annons ]

– Ambitionen har varit att bidra med något nytt i svensk samhällsbyggnad, att hitta nya sätt att bygga framtidens urbana miljöer. Som en present på köpet har vi fått många andra saker också. Vi har till exempel tvingats sätta tydliga mål för när det ska vara klart, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd i Linköping och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Ambitionen har varit att bidra med något nytt till svensk samhällsbyggnad.

Idén till projektet växte fram ur en ambition att hitta nya sätt att skapa hållbara och attraktiva områden i Linköping. Samtidigt tänkte man större. Ett expo skulle göra det möjligt att både tänka nytt och att kunna inspirera andra.

– Ett expo ställer höga kvalitetskrav och tvingade oss att vara disciplinerade med att hela tiden hålla fast vid ursprungsidén att tänka nytt, säger Elias Aguirre.

vallastaden_3_september_2016-tryck

Fastighetsägarna GFR har tillsammans med de lokala medlemmarna i Linköping visat ett starkt engagemang under projektets startprocess och även bidragit med projektmedel.

– Att man från kommunens sida väljer att testa nya vägar är mycket positivt. I ett drömscenario hade man förstås tagit det hela ännu längre men alla steg i rätt riktning är uppskattade, säger Rikard Norman, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Linköping.

Våren 2012 anordnades en arkitekttävling för att ta fram planen för området. Byrån Okidoki! Arkitekter från Göteborg vann tävlingen med bidraget ”Tegar” som har stått till grund för hela områdets utformning.

vallastaden_4_september_2016-tryck

– Den är både flexibel och strukturerande. Fastighetsuppdelningen är mindre för att fler fastigheter ska rymmas i planen. Men samtidigt har vi våningsbegräniningar istället för höjdbegränsningar vilket gör det möjligt att bygga högt i tak och få in halvvåningar med loft, säger Elias Aguirre.

Att området har en och samma detaljplan har gjort att byggprocessen gått snabbare. Expon öppnar i september 2017. Då har det gått fem år sedan starten.

När Vallastaden väl står klart kommer området präglas av en stor arkitektonisk variation. En och samma arkitekt får till exempel inte rita två hus som ska stå bredvid varandra.

– Om man tittar på skisser på hur det kommer att bli så ser man att det är en extrem mångfald vilket alla vinner på. Det är det som är det häftiga med Vallastaden, säger Elias Aguirre.

Detta är Vallastaden

Linköpings kommun, Linköpings universitet och Akademiska hus startade projektet 2012. Nu drivs det av kommunägda bolaget Linköpingsexpo.

backen-mot-ost-bild-vallastaden-2017_okidoki-arkitekter-tryck

1. Detaljplanering innan marktilldelning

En färdig detaljplan togs fram redan innan marken såldes för att inte förlora de värden som hela projektet vilar på. För byggherrarna innebar det kortare ledtider och en större förutsägbarhet.

2. Fler men mindre fastigheter skapar mångfald

Marktilldelningen har varit viktig för att skapa en mångfald i Vallastaden. Genom att dela in kvarteren i mindre fastigheter har man skapat förutsättningar för fler att vara med och bygga. Marken har tilldelats både etablerade byggbolag, nya aktörer, byggemenskaper och privatpersoner.

3. Flexibel detaljplan ger större variation

I detaljplanen har man hämtat inspiration från hur städer byggdes förr i tiden. Den ska ge en större flexibilitet inom strukturerade ramar. Ambitionen har varit att alla kvarter ska ha en blandning av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Samma arkitekt får aldrig rita två fastigheter bredvid varandra. Även fri byggnadshöjd har tillåtits och istället regleras antalet våningar.

skanska-tryck

4. Kvalitet går före pris

Istället för att sälja marken till den som betalar mest har marken tilldelats den byggherre som kunnat uppvisa högst kvalitet efter en rad olika kriterier. I bedömningen har man använt en anonym anbudstilldelning baserad på 19 kvalitetskriterier som poängsatts. För att få en hög poäng ska man kunna visa på högt ställda miljökrav, fokus på de sociala aspekterna och en variation av lägenhetsstorlekar.

5. Fokus på social hållbarhet och mötesplatser

I Vallastaden har man velat utforska hur en stadsdels innehåll och utformning kan samspela och stärka det sociala livet. Därför har man sett till att skapa förutsättningar för människor att mötas genom att bygga vinterträdgårdar, felleshus (gemensamhetsanläggningar) och kvartersgårdar.

6. Varierande upplåtelseformer och bostadstyper

Vallastadsmodellen strävar efter en mångfald av boendetyper och upplåtelseformer. Detta för att öka chanserna för en mångfald av de boende. Förhoppningen är att det i sin tur skapar förutsättningar för att människor ska kunna bo kvar en längre tid.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]